EFFECTIVENESS OF INFORMATION SUPPORT FOR MANAGERIAL COLLABORATION AMONG HOSPITALITY INDUSTRY ENTERPRISES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.36690/2674-5208-2023-4-108-123

Keywords:

management accounting, hospitality industry, management information, information support, effectiveness of the management accounting system, management decision-making, information support system, managerial collaboration, housekeeping, security service

Abstract

The management accounting tools that are used in management activities and the main factors that are necessary for successful management accounting are analyzed. The goal we set in preparation of our article, is to reveal the main aspects of the organization of the effectiveness of the management accounting system as a source of information support for the process of management decision-making, the identification of problems that arise in the process of formation and functioning of this system, and the advantages it provides to the hotel business enterprise. The main requirements for information in the management accounting system and their influence on the definition of the concept of "management accounting" are outlined. It was found that the definitions presented in Table 1 have in common that the main task of management accounting is to provide unbiased information necessary for making management decisions by the relevant management units of the enterprise. The content of management accounting and methods of its implementation are presented schematically. The organization of information support of the hotel business is considered in the example of hotel "A" and the information equipment of hotel "A" is studied, in particular 14 personal computers that are combined into one network. The efficiency indicators of the information service of the hotel business are analyzed and it is determined that the highest consumer satisfaction with information support corresponds to the service providing telecommunication services, security service, and engineering service, and in turn, indexing the degree of consumer satisfaction with the information base will allow formalizing the organizational work of the hotel based on needs and expectations, and this will make it possible to select strategic alternatives to improve the quality of the hotel enterprise. The effectiveness of information support of managerial collaboration among hospitality industry enterprises has been analyzed, measures have been developed to intensify the management activities of Hotel “A” based on the use of information systems and technology. It was proved that they are effective and can be implemented in the activities of the hotel business.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Zinaida Zhyvko, Academy of Economics and Pedagogy

D.Sc. in Economics, Professor,  Academy of Economics and Pedagogy, Prague

Svitlana Rodchenko, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Finance, Accounting and Business Security Department, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

Tetiana Holovach, Lviv State University of Internal Affairs

Ph.D. in Philology, Associate Professor, Department of Foreign Languages and Culture of Professional Speech, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

References

Butynetsʹ F.F., Davydyuk T.V., Kanurna Z.F., Malyuha N.M., Chyzhevsʹka L.V. Bukhhaltersʹkyy Upravlinsʹkyy oblik [Accounting and management accounting]: pidruchnyk. Vyd. 3-tye, [pererob. ta dop.]. Zhytomyr : PP «Ruta», 2005. 471 s. [in Ukrainian].

Holov S. F., Yefymenko V. I. Finansovyy ta upravlinsʹkyy oblik [Financial and management accounting]. K.: Avtoservis, 1996. 543 s. [in Ukrainian].

Napadovsʹka L.V. Upravlinsʹkyy oblik [Management accounting]: pidruchnyk Vydavnytstvo KNEU, 2010. 623 s. [in Ukrainian].

Pankov V.A., Yeletsʹkykh S.Ya., Mykhaylychenko N.M. Kontrolinh i byudzhetuvannya finansovo-hospodarsʹkoï diyalʹnosti pidpryyemstva [Controlling and budgeting of the financial and economic activity of the enterprise]:: Navch. posibnyk. K.: Tsentr uchbovoï literatury, 2007. 112 s. [in Ukrainian].

Pysarenko T.M., Bukalo N.M, Upravlinsʹkyy oblik: sutnistʹ, zmist ta pryntsypy vedennya [Management accounting: essence, content and principles of management]. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu 2010, № 1, T. 2 . S. 136-140. [in Ukrainian].

Pushkar M.S. Kreatyvnyy oblik [Creative accounting]: monohrafiya. Ternopilʹ, 2006. 334 s. [in Ukrainian].

Sadovsʹka I.B. Teoriya i praktyka upravlinsʹkoho obliku: harmonizatsiya system [Theory and practice of management accounting: harmonization of systems]. Naukovyy visnyk Natsionalʹnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. K.: VTS NUBiP Ukrayiny, 2012. Vyp. 169: Ekonomika, ahrarnyy menedzhment, biznes. Ch. 2. S. 257–265. [in Ukrainian].

Sopko V. V. Bukhhaltersʹkyy oblik v upravlinni pidpryyemstvom [Accounting in enterprise management] : navch. posibn. K. : Vyd-vo KNEU, 2006. 526 s. [in Ukrainian].

Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine” dated July 16, 1999 No. 996-XIV [Electronic resource]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/254к/96-вр [in Ukrainian].

Zhyvko Z. B., Volʹnykh A. I., Shehynsʹkyy I. I., Zhyvko Yu. M. Osnovni aspekty pokrashchennya diyalʹnosti hotelʹno-kurortnoho kompleksu [Basic aspects of improving the activity of the hotel and resort complex] Aktualʹni problemy rozvytku restorannoho, hotelʹnoho ta turystychnoho biznesu v umovakh svitovoyi intehratsiyi: dosyahnennya ta perspektyvy: tezy dop. II Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, 19–20 veresnya 2019 r. : / redkol. : O. I. Cherevko ta in. Kharkiv : KHDUKHT, 2019. [KHKHVIII] . S. 199–201. ISBN 978-966-405-486-4. . [in Ukrainian].

Kukharsʹka L. V., Zhyvko O. V., Alakhverdiyev R. H., Hrenʹ R. T., Zhyvko Z. B. Napryamy vdoskonalennya diyalʹnosti hotelʹno-kurortnoho kompleksu [Directions for improving the activity of the hotel-resort complex]. Aktualʹni problemy rozvytku restorannoho, hotelʹnoho ta turystychnoho biznesu v umovakh svitovoyi intehratsiyi: dosyahnennya ta perspektyvy: tezy dop. II Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (19–20 veresnya 2019 r.) / red.kol. : O. I. Cherevko ta in. Kharkiv : KHDUKHT, 2019. [KHKHVIII] . S. 220–222. ISBN 978-966-405-486-4. [in Ukrainian].

Suchasni zasoby komunikatsiyi dlya hoteliv: vid onlayn-bronyuvanʹ do zv'yazku z hostyamy [Modern means communications for hotels : from online reservations to communication with guests]. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2010_1_2/pdf/136-140.pdf [in Ukrainian].

Formuvannya marketynhovykh komunikatsiy u hotelʹno-restorannomu biznesi [Formation marketing communications in the hotel and restaurant business] URL: https://tourlib.net/statti_ukr/p [in Ukrainian].

Arefyeva O. V., Kovalʹchuk A. M. Zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva cherez motyvatsiyu personalu do stratehichnykh zmin [Ensuring the economic security of the enterprise through the motivation of personnel for strategic changes]. Problemy ekonomiky, 2020. № 4. S. 126-133 [in Ukrainian].

Byelousova O. S., Afanasyeva O. S. Aktualʹni problemy hotelʹno-restorannoho biznesu v Ukrayini v umovakh pidhotovky do Yevro 2012 [Actual problems of the hotel and restaurant business in Ukraine in preparation for Euro 2012]. Visnyk Volynsʹkoho instytutu ekonomiky ta menedzhmentu. №2, 2011. C. 53-60. [in Ukrainian].

Buty abo ne buty hotelʹniy industriyi v Ukrayini [To be or not to be a hotel industry in Ukraine] [Elektronnyy resurs]. URL: http://www.socmart.com.ua/news/ukraine/read/3693/ [in Ukrainian].

Chernomazyuk A.H. Innovatsiyi u sferi hotelʹno-restorannoho biznesu [Innovations in the field of hotel and restaurant business]. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Ekonomichni nauky. №5. T.2, 2014. C.269-272. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/chernomazyuk.htm [in Ukrainian].

Mihus, I., & Melko, L. (2022). ECONOMIC SECURITY SYSTEM MANAGEMENT OF TRAVEL INDUSTRY: MAKING MANAGEMENT DECISIONS IN CRISIS CONDITIONS. Economics, Finance and Management Review, (4), 96–102. https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-4-96.

Havryliuk, S., Melko, L., Uvarova, G., Karyuk, V., & Mihus, I. (2021). IMPLEMENTATION OF THE MODEL OF INNOVATIVE TOURIST PRODUCT IN UKRAINE: FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECTS. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(36), 219–232. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i36.227769

Mihus, I., & Bievets, A. (2016). International service quality standards of hotel and restaurant business entities. Collection of scientific papers of the Cherkasy State University of Technology. Series: Economic Sciences, (43 (1)), 29-34.

Lee, H., Park, J., & Kim, Y. (2021). "Digital Technologies and Collaborative Management in the Hospitality Industry." International Journal of Hospitality Management, 92, 102683.

Johnson, M., & Smith, A. (2022). "Information Sharing and Supply Chain Collaboration in the Hospitality Industry." Journal of Hospitality & Tourism Research, 46(3), 321-340.

Chen, L., & Wang, S. (2020). "Social Media and Collaborative Marketing in the Hospitality Industry." Tourism Management, 81, 104198.

Kim, J., & Chang, M. (2023). "Big Data Analytics for Operational Collaboration in Hospitality Enterprises." Journal of Hospitality Marketing & Management, 32(1), 55-73.

Wang, Y., & Li, Q. (2021). "Information Security Concerns in Collaborative Environments: A Case Study in the Hospitality Industry." Information & Management, 58(1), 103436.

Smith, B., Johnson, A., & Davis, C. (2022). "Employee Training and Collaborative Performance in Hospitality Enterprises." Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 21(4), 458-477.

Garcia, M., & Kim, S. (2020). "Cross-Cultural Collaboration Challenges in Multinational Hospitality Enterprises." International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(5), 1792-1812.

Wang, S., Li, M., & Chen, H. (2021). "Strategic Alliances and Collaborative Innovation in the Hospitality Industry." International Journal of Hospitality Management, 94, 102843.

Patel, R., & Gupta, A. (2022). "Sustainable Practices and Collaboration: An Informational Perspective in the Hospitality Industry." Journal of Sustainable Tourism, 40(6), 781-801.

Downloads

Published

2023-12-30

How to Cite

Zhyvko, Z., Rodchenko, S., & Holovach, T. (2023). EFFECTIVENESS OF INFORMATION SUPPORT FOR MANAGERIAL COLLABORATION AMONG HOSPITALITY INDUSTRY ENTERPRISES. Economics, Finance and Management Review, (4), 108–123. https://doi.org/10.36690/2674-5208-2023-4-108-123

Issue

Section

Chapter 3. Modern management technologies