MANAGEMENT CHALLENGES FOR STRATEGIC RESTORATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF CRITICAL INFRASTRUCTURE IN THE CONDITIONS OF WAR, BANI WORLD, INDUSTRY 4.0 AND DIGITALIZATION

Authors

DOI:

https://doi.org/10.36690/2674-5208-2023-4-80-93

Keywords:

management, strategic management, financial and economic security, war, digitalization, Industry 4.0, BANI world

Abstract

The possibilities of the real and potential influence of war, BANI World, Industry 4.0 and digitalization on the processes of strategic management of the financial and economic security of critical infrastructure objects have been clarified. Economic security is defined as such a state of protection of corporate resources and business processes of the business entity from negative impact on their functionality, which makes it possible to use the possibilities of their multiplication and effective use to satisfy the interests of various categories of stakeholders and achieve the strategic goals of the business without the threat of its bankruptcy and liquidation. Management challenges for the strategic restoration of the financial and economic security of the critical infrastructure in the realities of the influence of BANI World, Industry 4.0 and digitalization are summarized. Among them are such as the management of the reconstruction of damaged property, of personnel, of partnership relations, of production and business processes, of intellectual capital, of information resources, of competitiveness and business reputation, of level of financial and economic security. Directions for using digitalization opportunities to restore the state of financial and economic security of critical infrastructure facilities are proposed. The main areas where digitalization processes most affect the level of financial and economic security of critical infrastructure objects are highlighted, such as the financial sector, information space, economic relations, educational environment, production processes, administration and communications. The possibility of obtaining such main positive effects from digitalization as the absence of the need to search and store cash, increasing the speed and efficiency of calculations, the possibility of using information from various alternative sources, its verification and updating, providing timely reminders about the need for calculations, purchases has been established; increasing personnel and intellectual potential; increasing the level of safety of employees due to the absence of the need for their personal presence at the workplace; speeding up the communication process.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Nataliia Zachosova, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

Doctor of Science (Economics), Professor of the Department of Management and Public Service, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Cherkasy

References

Zachosova, N.V. (2020). Vektory ta novatsiyi u doslidzhennyakh problem ekonomichnoyi bezpeky (2010-2020 roky) [Vectors and innovations in the research of economic security problems (2010-2020)]. Nauka ta innovatyka: vitchyznyanyy i svitovyy dosvld: Zbirnyk materialiv VI Kruhloho stolu, Cherkasy. Cherkasy : CHNU im. B. Khmelnytskoho, 151-153.

Dyachkov, D., & Potapyuk, I., & Kapran, I. (2021). Ekonomichna bezpeka v systemi stratehichnoho upravllnnya pidpryyemstvom [Economic security in the system of strategic management of the enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo, (24). Retrieved December 14, 2023, from: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-7.

Zachosova, N. V. (2016). Vyznachennya stratehichnykh oriyentyriv zmltsnennya ekonomichnoyi bezpeky fmansovykh ustanov yak neobkhidnyy etap formuvannya stratehiyi ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny [Determination of strategic guidelines for strengthening the economic security of financial institutions as a necessary stage in the formation of the economic security strategy of Ukraine]. Biznes Inform, 1, 272-276.

Nazarenko, S.A., & Zachosova, N.V., & Sobko, V.V. (2022). Formuvannya systemy finansovo-ekonomichnoyi bezpeky subyekta hospodaryuvannya ta stratehichne upravlinnya neyu u realiyakh BANI WORLD [Formation of the system of financial and economic security of the business entity and its strategic management in the realities of BANI WORLD]. Pidpryyemnytstvo ta innovatsiyi, 23, 59-62.

Horbenko, I. D., & Zamula, О. A., & Osypenko, YU. S. (2022). Kontseptsiya otsinky ryzykiv kiberbezpeky informatsiynoyi systemy obyekta krytychnoyi infrastruktury [The concept of cyber security risk assessment of the information system of a critical infrastructure object]. Information Technology and Security, 209, 118-129.

Kotsyuruba, V. I., & Bilyk, A. S., & Bzot, V. B., & Dzeverin, I. H. (2023). Zakhyst obyektiv krytychnoyi infrastruktury Ukrayiny vid pryamykh vluchan raket za dopomohoyu pidzemnoho roztashuvannya [Protection of critical infrastructure objects of Ukraine against direct missile hits using underground location]. Yaderna ta radiatsiyna bezpeka, 2, 69-79.

Azarenko, О., & Honcharenko, YU., & Divizinyuk, M., & Mirnenko, V., & Strilets, V. (2021). Shlyakhy pidvyshchennya efektyvnosti system fizychnoho zakhystu obyektiv krytychnoyi infrastruktury derzhavy, shcho okhoronyayutsya [Ways to increase the efficiency of physical protection systems of protected critical state infrastructure objects]. Social development & Security, 11, 4, 200-221.

Azarenko, О. V., & Hvozd, V. M., & Honcharenko, YU. YU., & Divizinyuk, M. M., & Myroshnyk, О. M., & Farrakhov, О. V. (2023). Matematychna model optymalnoho upravlinnya bezpekoyu konhlomeratsiyi obyektiv krytychnoyi infrastruktury, shcho okhoronyayutsya [Mathematical model of optimal security management of a conglomeration of critical infrastructure objects, which are protected]. Grail of Science, 33, 135-148.

Tarasenko, YU. S., & Savchenko, YU. V. (2023). Ryzyk-oriyentovani protsesy zabezpechennya bezpeky obyektiv krytychnoyi infrastruktury [Risk-oriented processes of ensuring the safety of critical infrastructure objects]. Systemy ta tekhnolohiyi, 1, 67-76.

Kyzym, M. О., & Khaustova, V. YE., &Trushkina, N. V. (2023). Finansove zabezpechennya rozvytku krytychnoyi infrastruktury v umovakh povoyennoyi vidbudovy ekonomiky Ukrayiny [Financial support for the development of critical infrastructure in the conditions of post-war reconstruction of the economy of Ukraine]. Biznes Inform, 8, 263-274.

Kudryashov, V. P. (2022). Finansuvannya krytychnoyi infrastruktury v Ukrayini [Financing of critical infrastructure in Ukraine.]. Naukovi pratsi NDFI, 1, 5-23.

Zhemba, A. Y., & Klyukha, O.O., & Kachan, O.I. (2022). Upravlinnya mizhnarodnoyu politykoyu EU u sferi zakhystu krytychnoyi infrastruktury [Management of EU international policy in the field of critical infrastructure protection]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiya". Seriya: Ekonomika, 27, 4-11.

Mykytenko, V. V., & Drachuk, YU. Z. (2022). Prostorove zabezpechennya upravlinnya stalym hospodaryuvannyam u krytychniy infrastrukturi vosoblyvyy period [Spatial management of sustainable management in critical infrastructure in a special period]. Ekonomichnyy visnyk Donbasu, 2, 165-173.

Downloads

Published

2023-12-30

How to Cite

Zachosova, N. (2023). MANAGEMENT CHALLENGES FOR STRATEGIC RESTORATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF CRITICAL INFRASTRUCTURE IN THE CONDITIONS OF WAR, BANI WORLD, INDUSTRY 4.0 AND DIGITALIZATION. Economics, Finance and Management Review, (4), 80–93. https://doi.org/10.36690/2674-5208-2023-4-80-93

Issue

Section

Chapter 3. Modern management technologies