THEORETICAL FUNDAMENTALS OF INNOVATION OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

Authors

  • Svitlana Atamanyuk Zaporizhzya Polytechnic National University
  • Olena Semenikhina Makarenko Sumy State Pedagogical University
  • Inna Shyshenko Makarenko Sumy State Pedagogical University

DOI:

https://doi.org/10.36690/2733-2039-2021-2-30

Keywords:

educational space of Ukraine, pedagogical innovations, higher education, innovative education, professional training

Abstract

Innovative education is the development and expansion of quality education, a vital way to develop the creativity, abilities and talents of high quality students. This should be a key point in the organization of higher education in Ukraine. The introduction of innovative technologies allows to conduct the educational process and develop the system of higher education at a qualitatively new level. Thus, innovative activity in the educational process is aimed at transforming existing forms and methods of teaching and education, creating new goals and means of its implementation, so it is one of the types of productive, creative activities of people. Definitions of the general context of the study of vocational training are organized into the following categories of concepts: «innovative development», «innovation», «innovation process», «innovation», «innovation», «innovation», «intellectualization», «innovation», «innovations», «innovation process». Professional training of future specialists in free economic education should be perceived as a process of forming the readiness of future specialists for professional activity and is a prerequisite for achieving their high competitiveness in the labor market, should cover not only traditional areas but also new substructures, including innovation. Scientists see the essence of the application of innovations in the implementation of new ideas, changes brought to the stage of practical use, and consider them as activities that stimulate the progressive development of the information component through semantic, structural and organizational renewal and technological modernization of all processes. Today the educational space of Ukraine is actively filled with pedagogical innovations. As a result, the higher education system faces the challenge of transitioning to active learning using innovative tools or technologies. The new paradigm of education development necessitates appropriate changes in the professional training of future specialists in higher education.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Svitlana Atamanyuk, Zaporizhzya Polytechnic National University

Candidate of Sciences in Physical Education and Sports, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Physical Culture, Olympic and Non-Olympic Sports, Zaporizhzya Polytechnic National University, Zaporizhzya, Ukraine

Olena Semenikhina, Makarenko Sumy State Pedagogical University

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Informatics, Makarenko Sumy State Pedagogical University, Sumy, Ukraine

Inna Shyshenko, Makarenko Sumy State Pedagogical University

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Mathematics, Makarenko Sumy State Pedagogical University, Sumy, Ukraine

References

Abasov, Z. (2006), Ponyatiyno-terminologicheskiy aparat innovatsionnoy pedagogicheskoy deyatelnosti [Conceptual and terminological apparatus of innovative pedagogical activity], Filosofiya obrazovaniya, 1 (15), 56-62. [in Russian].

Viktorova, L. (2002), Innovatsionnyie protsessyi v obrazovanii [Innovative processes in education], Innovatsii v obrazovanii, 2, 6. [in Russian].

Haliuk, I. (2012), Teoretychni aspekty innovatyzatsii yak obiektyvnoho protsesu rozvytku ekonomichnykh system [Theoretical aspects of innovation as an objective process of economic systems development], Ekonomichnyi visnyk NHU, 3, 12-17. [in Ukrainian].

Honcharenko, S. (1997), Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary], Kyiv : Lybid. [in Ukrainian].

Danylenko, L. (2007), Menedzhment innovatsii v osviti [Innovation management in education], Kyiv : Shk. svit, 2007. [in Ukrainian].

Dyba, O.M. (2017), Innovatyzatsiia vyrobnytstva: teoretychni osnovy ta prykladni aspekty [Production innovation: theoretical foundations and applied aspects], Investytsii: praktyka ta dosvid, 22, 27–31. [in Ukrainian].

Innovatsii u vyshchii osviti: hlosarii terminiv i poniat (2015) [Innovations in higher education: a glossary of terms and concepts] / za red. I.V. Artomova; [uklad.: I.V. Artomov, A.V. Shershun, S.V. Piasetska-Ustych], Uzhhorod: PP «AUTDOR – ShARK». [in Ukrainian].

Kozak, L.V. Pryntsypy innovatsiinoi profesiinoi diialnosti vykladacha vyshchoi shkoly [Principles of innovative professional activity of a high school teacher], URL : e-learning.kubg.edu.ua [in Ukrainian].

Konokh, A., Prytula, O. (2010), Vykorystannia suchasnykh innovatsiinykh tekhnolohii v protsesi fizychnoho vykhovannia studentiv na osnovi pohlyblenoho kursu profesiino-prykladnoi fizychnoi pidhotovky [The use of modern innovative technologies in the process of physical education of students on the basis of an in-depth course of professional and applied physical training], Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, 10, 49 –51. [in Ukrainian].

Lazarev, V.S. (2002), Sistemnoe razvitie shkolyi [Systemic development of the school]: monografiya, Moskva : Piter. [in Russian].

Mahuta, O.V. (2018), Innovatyzatsiia vyshchoi osvity v Ukraini na osnovi zaluchennia tsilovoho kapitalu (endavmentu) [Innovation of higher education in Ukraine on the basis of attracting target capital (endowment)], Dys…. kand.ekon. nauk za spetsialnistiu 08.00.03 – ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom (051 – Ekonomika), Instytut pidhotovky kadriv derzhavnoi sluzhby zainiatosti Ukrainy Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy, Kyiv. [in Ukrainian].

Markiian, S.V. (2006), Innovatsii yak faktor rozvytku osvity [Innovation as a factor in the development of education], Kharkiv. [in Ukrainian].

Moskalenko, N., Savchenko, V. (2013), Innovatsiini tekhnolohii u systemi pidvyshchennia kvalifikatsii vchyteliv fizychnoi kultury pochatkovykh klasiv [Innovative technologies in the system of advanced training of primary school physical education teachers], Fizychne vykhovannia riznykh hrup naselennia, 3, 14 – 19. [in Ukrainian].

Ostapchuk, O. (2003), Innovatsiini protsesy v osviti: poshuk istyny tryvaie [Innovative processes in education: the search for truth continues]. Pidruchnyk dlia dyrektora, 4, 3 – 8. [in Ukrainian].

Pekhota, O. M., Kiktenko, A. Z., Liubarska, O. M. (2001), Osvitni tekhnolohii [Educational technologies], Kyiv. [in Ukrainian].

Sahuichenko, V. (2009), Rol rehionalnykh instytutiv pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity u rozvytku partnerstva shkoly ta hromadskosti [The role of regional institutes of postgraduate pedagogical education in the development of school-public partnership]. Problemy zabezpechennia neperervnosti ta nastupnosti protsesu formuvannia smyslozhyttievykh tsinnostei na riznykh rivniakh vitchyznianoi systemy osvity, Dnipropetrovsk. [in Ukrainian].

Svistelnyk, I. (2014), Innovatsiini protsesy v informatsiinii diialnosti ZVO fizkulturnoho profiliu [Innovative processes in the information activity of ZVO of physical culture profile]. Moloda sportyvna nauka Ukrainy, 4, 132 – 135. [in Ukrainian].

Syrotenko, H.O. (2003), Shliakhy onovlennia osvity: naukovo-metodychnyi aspect [Ways to update education: scientific and methodological aspect], Kharkiv: Osnova. [in Ukrainian].

Sobolieva, S.M. (2012), Osvita yak stratehichnyi resurs innovatsiinoho rozvytku ukrainskoho suspilstva [Education as a strategic resource for innovative development of Ukrainian society], Zovnishnia torhivlia: pravo, ekonomika, finansy, 3, 100-106. [in Ukrainian].

Stratehiia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv [Strategy of innovative development of Ukraine in the conditions of globalization challenges]; URL: http://kno.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Sushchenko, L.P. (2003), Teoretyko-metodolohichni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia ta sportu u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theoretical and methodological principles of professional training of future specialists in physical education and sports in higher educational institutions]: avtoref. dys. … doktora ped. nauk : 13.00.04, Kyiv. [in Ukrainian].

Shapran, O.I., Dobroskok, I.I., Kotsur, V.P., & Nikitchyna S.O. (2008), Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii: teoriia ta praktyka vykorystannia u vyshchii shkoli [Innovative pedagogical technologies: theory and practice of use in higher school], Pereiaslav-Khmelnytskyi, Vydavnytstvo S.V. Karpuk. [in Ukrainian].

Downloads

Published

2021-05-25

How to Cite

Atamanyuk, S., Semenikhina, O., & Shyshenko, I. (2021). THEORETICAL FUNDAMENTALS OF INNOVATION OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE. Pedagogy and Education Management Review, (2), 30–36. https://doi.org/10.36690/2733-2039-2021-2-30

Issue

Section

INNOVATIONS IN THE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS