CONCEPTUAL FOUNDATIONS FOR PREPARING MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE TEACHERS FOR THE USE OF VIRTUAL CLARITY MEANS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.36690/2733-2039-2022-4-13

Keywords:

professional training of the teacher, concept, conceptual foundations, future mathematics and computer science teachers, virtual clarity means, professional activity of the teacher

Abstract

In the article, the authors touch on the problem of professional training of teachers of mathematics and computer science in the context of the development of digital technologies and the demand of society for visual support of training. The generalization of scientific and pedagogical research on the training of teachers of mathematics and informatics is presented. The conceptual contradictions of the educational sector, which are proposed to be resolved through the implementation of the author's concept of preparing future teachers of mathematics and computer science for the use of virtual clarity in professional activities, are singled out. Based on the results of the analysis and systematization of scientific sources and own experience of teaching, the requirements for the training of teachers of mathematics and computer science were clarified, taking into account the requests of stakeholders for the effective implementation of professional pedagogical activity. The leading ideas of the concept of professional training of future teachers of mathematics and computer science for the use of virtual clarity in professional activities are revealed. The implementation of the concept is described on the methodological (the provisions of philosophy regarding the development, self-realization, self-improvement of the individual and the unity of the theory and practice of conscious human activity as a subject of cognitive activity, as well as systemic, acmeological, cognitive-visual, synergistic, reflexive-activity, BYOD-approach, made-self-approach), theoretical (based on the formation of teachers' readiness to use virtual clarity as a complex personal education) and practical (characterizes the practical aspects of the implementation of the concept) levels. It is expected that the developed concept will determine the fundamental positions of designing a pedagogical system of professional training of future teachers of mathematics and computer science for the use of virtual clarity tools in professional activities at the level of higher education institutions.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Pavlo Mulesa, Uzhhorod National University

PhD (Technical sciences), associate professor, Department of Cybernetics and Applied Mathematics, Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine

Roman Momot, Makarenko Sumy State Pedagogical University

Postgraduate student, Department of Computer Sciences, Makarenko Sumy State Pedagogical University, Sumy, Ukraine

Olena Semenikhina, Makarenko Sumy State Pedagogical University

Dr.S (Pedagogical Sciences), professor, Department of Computer Sciences, Makarenko Sumy State Pedagogical University, Sumy, Ukraine

References

Douglas, F. (2003). Narrative of the Life of Frederick Douglas, an American Slave, in:The Norton Anthology of American Literature. 6th ed. Vol. B. London. New York.

Green, N. (2001). How Everyday Life Became Virtual Mundane work at the juncture of production and consumption. Journal of Consumer Culture 2001 SAGE Publications (London, Thousand Oaks, CA and New Delhi), 1(1), 73-92.

Prochaska, J. O., & Velicer, W. F. (1997). The transtheoretical model of health behavior change. Health Promotion, 12, 38-48.

Semenikhina, E., Drushlyak, M., Bondarenko, Yu., Kondratiuk, S., & Dehtiarova, N. (2019). Cloud-based service GeoGebra and its use in the educational process: the BYOD-approach. TEM JOURNAL – Technology, Education, Management, Informatics, 8(1), 65-72. https://doi.org/10.18421/TEM81-08

Semenikhina, O., & Drushlyak, M. (2017). Principle Of Cognitive Visualization And Its Use In Teaching Mathematics. Physical and Mathematical Education, 3(13), 136-140.

Shyshenko, I., Loboda, V., & Shamonia, V. (2021). BYOD concept in the formation of an innovative educational environment for the future education bachelor’s training. Pedagogy and Education Management Review, 4, 4–11. https://doi.org/10.36690/2733-2039-2021-4-4

Arnkheim, R. V. (1994). Zashchita vizual'nogo myshleniya. Novyye ocherki po psikhologii iskusstva [Protection of visual thinking. New Essays on the Psychology of Art]. M.: Prometei. [in Russian].

Afanas'yev, V. G. (2013). Man: society, management, information: experience of a systematic approach [Chelovek: obshchestvo, upravleniye, informatsiya : opyt sistemnogo podkhoda]. Moskva : URSS. [in Russian].

Bespalko, V. P. (1977). Osnovy teorii pedagogicheskikh sistem [Fundamentals of the theory of pedagogical systems]. Voronezh. [in Russian].

Bykov, V. Yu. (2012). Problemy ta perspektyvy informatyzatsii systemy osvity v Ukraini [Problems and prospects of informatization of the education system in Ukraine]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 2 : Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia, 13, 3-18. [in Ukrainian].

Boiko-Boichuk, L. (2011). Synerhetychnyi pidkhid. Politychna entsyklopediia [Synergistic approach. Political encyclopedia]. K.: Parlamentske vydavnytstvo. [in Ukrainian].

Horoshko, Yu. V. (2013). Systema informatsiinoho modeliuvannia u pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv matematyky ta informatyky [The system of information modeling in the training of future teachers of mathematics and informatics]: dys. ... d-ra ped. nauk : 13.00.02 / NPU im. M. P. Drahomanova, Chernihiv. [in Ukrainian].

Gromyko, N.V. (2001). Metapredmet «Znaniye» [Metasubject "Knowledge"]. M. : Pushkinskiy institut. [in Russian].

Dalinger, V. A. (n.d.). Kognitivno-vizual'nyy podkhod i yego osobennosti v obuchenii matematike [Cognitive-visual approach and its features in teaching mathematics]. http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-151.pdf [in Russian].

Dalinger, V. A. (1999). Formirovaniye vizual'nogo myshleniya u uchashchikhsya v protsesse obucheniya matematike [Formation of visual thinking in students in the process of teaching mathematics]. Omsk : Izd-vo OmGPU. [in Russian].

Derkach, A. A., & Kuz'mina, N. V. (1993). Akmeologiya – nauka o putyakh dostizheniya vershin professionalizma [Acmeology is the science of ways to achieve the heights of professionalism]. M. [in Russian].

Dychkivska, I. M. (2012). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii [Innovative pedagogical technologies]. 2-e vydannia, dopovnene. Kyiv : Akademvydav. [in Ukrainian].

Drushlyak, M. H., Semenikhina, O. V., & Yurchenko, A. O. (2020). Vykorystannia QR-kodiv v umovakh vprovadzhennia BYOD-pidkhodu v osvitnii protses [The use of QR codes in the context of the implementation of the BYOD approach in the educational process]. Informatsiini tekhnolohii v osviti, nautsi y tekhnitsi» ITONT-2020 : Materialy V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 21-23 travnia 2020 r. Cherkasy, 149-150. [in Ukrainian].

Drushlyak, M. (2021). Teoriia i praktyka formuvannia vizualno-informatsiinoi kultury maibutnikh uchyteliv matematyky ta informatyky u zakladakh vyshchoi osvity [Theory and practice of formation of visual and informational culture of future mathematics and computer science teachers in institutions of higher education]. Osvita. Innovatyka. Praktyka, 9(2), 15–22. https://doi.org/10.31110/2616-650X-vol9i2-002 [in Ukrainian].

Dudoladova, A. (2017). Metapredmetnyi pidkhid v inshomovnii osviti [Metasubject approach in foreign language education]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky, 30, 47-55. [in Ukrainian].

Zhaldak, M. I. (2011). Pedahohichnyi potentsial kompiuterno-oriientovanykh system navchannia matematyky [Pedagogical potential of computer-oriented mathematics learning systems]. http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/7/1.pdf [in Ukrainian].

Kagan, M. S. (1991). Sistemnyy podkhod i gumanitarnoye znaniye [System approach and humanitarian knowledge]. Leningrad: LGU. [in Russian].

Korostiianets, T. P. (2013). Teoriia i praktyka profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pryrodnycho-matematychnykh dystsyplin za indyvidualnymy osvitnimy traiektoriiamy [Theory and practice of professional training of future teachers of natural and mathematical disciplines according to individual educational trajectories]: avtoref. dys. ... d-ra ped. nauk. Odesa. [in Ukrainian].

Kremen, V. H., Ilin, V. V., Vlasenko, F. P., Voinarovska L. I., & Illiakhova, M. V. (2014). Synerhetyka i osvita [Synergetics and education]: monohrafiia. Nats. akad. ped. nauk Ukrainy, In-t obdarov. dytyny NAPN Ukrainy. Kyiv: In-t obdarov. Dytyny. [in Ukrainian].

Lavrentieva, O. O. (2015). Teoretychni i metodychni zasady rozvytku metodolohichnoi kultury maibutnikh uchyteliv pryrodnychykh dystsyplyn u protsesi profesiinii pidhotovky [Theoretical and methodological foundations of the development of methodological culture of future teachers of natural sciences in the process of professional training]: avtoref. dys. ... d-ra nauk : 13.00.04. Kyiv. [in Ukrainian].

Man'ko, N. N. (2009). Kognitivnaya vizualizatsiya didakticheskikh ob"yektov v aktivizatsii uchebnoy deyatel'nosti [Cognitive visualization of didactic objects in the activation of educational activities]. Izvestiya Altayskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika i psikhologiya, 2, 22-28. [in Russian].

Mykhalin, H. O. (2004). Formuvannia osnov profesiinoi kultury vchytelia matematyky u protsesi navchannia matematychnoho analizu [Formation of the foundations of the professional culture of a mathematics teacher in the process of teaching mathematical analysis]: avtoref. dys. ... d-ra ped. nauk : 13.00.04. Kyiv. [in Ukrainian].

Motorina, V. H. (2005). Dydaktychni i metodychni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv matematyky u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh [Didactic and methodical principles of professional training of future teachers of mathematics in higher pedagogical educational institutions]: avtoref. dys. ... d-ra ped. nauk : 13.00.04. Khark. nats. ped. un-t im. H. S. Skovorody. [in Ukrainian].

Pometun, O. I., Pylypchatina, L. M., Sushchenko, I. M., & Baranova, I. O. (2016). Osnovy krytychnoho myslennia [Basics of critical thinking]. Kyiv : Vydavnychyi dim «Osvita». [in Ukrainian].

Chepa, M.-L. A., Matsenko, V. F., & Matsenko Zh. M. (2013). Paradyhmalni zminy osnov zahalnoi psykholohii u synerhetychnomu konteksti [Paradigmatic changes in the foundations of general psychology in a synergistic context]. Kirovohrad: Imeks-LTD. [in Ukrainian].

Rakov, S. A. (2005). Formuvannia matematychnykh kompetentnostei uchytelia matematyky na osnovi doslidnytskoho pidkhodu v navchanni z vykorystanniam informatsiinykh tekhnolohii [Formation of mathematical competences of the teacher of mathematics based on the research approach in education using information technologies]: avtoref. dys. … d-ra ped. nauk : 13.00.02 – teoriia ta metodyka navchannia informatyky. Kharkiv : KhNPU. [in Ukrainian].

Ramskyi, Yu. S. (2013). Metodychna systema formuvannia ynformatsiinoi kultury maibutnikh uchyteliv matematyky [Methodical system of formation of information culture of future teachers of mathematics]: dys. ... d-ra ped. nauk : 13.00.02. NPU im. M. P. Drahomanova. Kyiv. [in Ukrainian].

Ramskyi, Yu. S., & Ramska, K. I. (2008). Mistse i rol matematychnoi osvity v informatsiinomu suspilstvi [The place and role of mathematics education in the information society]. Informatyka ta informatsiini tekhnolohii v navchalnykh zakladakh, 6(18), 53-59 [in Ukrainian].

Samoilenko, O.M. (2014). Teoretychni i metodychni zasady pidhotovky bakalavriv-uchyteliv matematyky za dystantsiinoiu formoiu navchannia [Theoretical and methodical principles of training bachelors-teachers of mathematics by distance learning]: avtoref. dys. ... d-ra ped. nauk : 13.00.04. Zhytomyr. [in Ukrainian].

Semenets, S. P. (2011). Teoriia y praktyka razvyvaiuchoho navchannia u systemi metodychnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv matematyky [Theory and practice of developmental education in the system of methodical training of future mathematics teachers]: dys. ... d-ra ped. nauk : 13.00.04. Zhytomyrskyi derzhavnyi universytet imeni Ivana Franka. Zhytomyr. [in Ukrainian].

Semenikhina, O., & Bezuhlyi, D. (2017). Neobkhidnist formuvannia u vchyteliv umin vizualizuvaty predmetni znannia yak providna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini [he need for teachers to visualize subject knowledge as a leading strategy for the development of education in Ukraine]. Hirska shkola Ukrainskykh Karpat, 16, 45-49. [in Ukrainian].

Semenikhina, O.V. (2016). Profesiina hotovnist maibutnoho vchytelia matematyky do vykorystannia prohram dynamichnoi matematyky: teoretyko-metodychni aspekty [Professional readiness of the future mathematics teacher to use dynamic mathematics programs: theoretical and methodological aspects]. Sumy : VVP «Mriia». [in Ukrainian].

Sergeyev, S. I. (2004). Komp'yuternaya vizualizatsiya v obuchenii algebre: problemy adekvatnosti i effektivnosti modeley [Computer visualization in teaching algebra: problems of adequacy and efficiency of models]. http://ito.edu.ni/2004/Moscow/II.html#l/ [in Russian].

Stepanova, Ye. I. (1995). Psikhologiya vzroslykh – osnova akmeologii [Adult psychology is the basis of acmeology]. SPb. [in Russian].

Trius, Yu. V. (2005). Kompiuterno-oriientovani metodychni systemy navchannia matematyky [Computer-oriented methodical systems of teaching mathematics]. Cherkasy : Brama-Ukraina. [in Ukrainian].

Downloads

Published

2022-12-30

How to Cite

Mulesa, P., Momot, R., & Semenikhina, O. (2022). CONCEPTUAL FOUNDATIONS FOR PREPARING MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE TEACHERS FOR THE USE OF VIRTUAL CLARITY MEANS . Pedagogy and Education Management Review, (4), 13–23. https://doi.org/10.36690/2733-2039-2022-4-13

Issue

Section

INNOVATIONS IN THE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS