PRACTICE-ORIENTED EDUCATION AS A COMPONENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF TOURISM SPECIALISTS (EXAMPLE OF PROFESSIONAL DISCIPLINES)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.36690/2733-2039-2022-2-42

Keywords:

practice-oriented training, practice-oriented events, tourism, professional competences, professional educational disciplines, tourism specialists

Abstract

The article is devoted to practice-oriented training as a component of professional training of tourism specialists. The purpose of the study is to substantiate the importance of practice-oriented training of future tourism specialists using the example of studying professional disciplines, developing a system of practice-oriented activities aimed at the formation of professional competencies in accordance with the standard for specialty 242 "Tourism". In the process of research, the authors used such scientific methods as the analysis and systematization of practical experience in the organization of the educational process, the competence approach, surveys, reflection of the students of higher education and the authors' own pedagogical experience. The research substantiates the importance of practice-oriented training of future tourism specialists, identifies its components, and improves the conceptual and terminological apparatus. The meaningful content of practice-oriented events is offered in accordance with professional competencies and professional educational disciplines. The essence and content of practice-oriented activities are revealed. Emphasis is placed on the problems of implementation of practice-oriented education in modern conditions and the possibilities of its implementation, taking into account offline and online education, are revealed. The conditions for the successful implementation of practice-oriented training are highlighted.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Liudmyla Melko, KROK University

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of Tourism Department, «KROK» University, Kyiv, Ukraine

Ganna Uvarova, KROK University

Candidate of Pedagogical Science, Associate Professor, Associate Professor of Tourism Department,  «KROK» University, Kyiv, Ukraine

Tatiana Sokol, KROK University

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Tourism Department, «KROK» University, Kyiv, Ukraine

Olena Mikho, KROK University

Associate Professor of Tourism Department, «KROK» University, Kyiv, Ukraine

References

Volfson-Harshyna N.V. Suchasni problemy praktychnoi pidhotovky fakhivtsiv turstychnoi haluzi. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity. 2014. № 45. S. 120-126.

Polova L. V. Osoblyvosti praktychnoi pidhotovky fakhivtsiv z turyzmu. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka. 2012. № 4 (239), ch. 2. S. 169–175.

Chorna L.V. Orhanizatsiia yakisnoi praktychnoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv sfery turyzmu. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky. 2008. Vyp.124. S.80-85.

Shchoholieva I.V. Osoblyvosti formuvannia zmistu ta orhanizatsii praktyk v protsesi profesiinoi pidhotovky maibutnikh menedzheriv turyzmu. Ekonomika. Upravlvinnia. Innovatsii. Seriia : Ekonomichni nauky. 2012. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2012_1_69

Pro zatverdzhennia standartu vyshchoi osvity za spetsialnistiu 242 «Turyzm» dlia pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 04.10.2018 r. № 1068. K., MON. 2018. 18 s. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/242-Turizm-bakalavr.21.01.22.pdf

Melko L. Profesiini studii yak efektyvna forma pidhotovky fakhivtsiv turystychnoi sfery. Aktualni pytannia turyzmolohii ta turystychnoi praktyky: Zbirnyk materialiv naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 25-richchiu Instytutu turyzmu Federatsii profesiinykh spilok Ukrainy (m. Kyiv, 18 kvitnia 2019 r.) [Za red.: T. Sokol, T. Semyhinoi]. Kyiv: APSVT, 2019. S.39-41

Uvarova H. Sh. Novi standarty vyshchoi osvity i pidhotovka konkurentnykh fakhivtsiv z turyzmu. Problemy ta perspektyvy rozvytku turyzmu v Ukraini ta sviti: materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (18-19 travnia 2017 r.). Lutsk-Svitiaz, 2017. S. 148-153.

Sokol T.H. Pedahohichni aspekty stvorennia modeli spetsialista turystychnoho menedzhmentu ta naukovo-metodychnoho zabezpechennia yoho pidhotovky. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky. 2008. Vyp.137. S.57-60.

Slatvinska, L. A. (2018). Mistse i znachennia navchalnoi dystsypliny «Orhanizatsiia turyzmu» v systemi pidhotovky bakalavriv z turyzmu. Ekonomichni horyzonty, (1(4), 99–106. https://doi.org/10.31499/2616-5236.1(4).2018.132468

Mikho O. Profesiina pidhotovka studentiv za osvitnoiu prohramoiu «Ekskursiina ta animatsiina diialnist v turyzmi». Aktualni pytannia turyzmolohii ta turystychnoi praktyky: Zbirnyk materialiv naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 25-richchiu Instytutu turyzmu Federatsii profesiinykh spilok Ukrainy (m. Kyiv, 18 kvitnia 2019 r.) [Za red.: T. Sokol, T. Semyhinoi]. Kyiv: APSVT, 2019. S.44-46.

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

Melko, L., Uvarova, G., Sokol, T., & Mikho, O. (2022). PRACTICE-ORIENTED EDUCATION AS A COMPONENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF TOURISM SPECIALISTS (EXAMPLE OF PROFESSIONAL DISCIPLINES). Pedagogy and Education Management Review, (2), 42–50. https://doi.org/10.36690/2733-2039-2022-2-42

Issue

Section

THEORY AND METHODS OF VOCATIONAL EDUCATION