CONTENT-PROCESS ASPECTS OF PROFESSIONAL SELF-CREATION OF FUTURE EDUCATION MANAGER

Authors

DOI:

https://doi.org/10.36690/2733-2039-2021-4-51

Keywords:

education system, education management, future education manager, content of professional training, self-processes, personal development, professional self-creation

Abstract

The article is devoted to the problem of professional creation of a future education manager. The content of the concept "education management" is disclosed. The specifics of the specialty "education manager" are shown and the need for training management personnel for all links of the education system in the country is substantiated. The author's approach to the content of professional training of future managers is presented, in particular, the necessity of solving the problem of professional self-creation as a promising direction for improving the quality of professional training of qualified specialists for the field of education management is substantiated. The content-procedural aspects of the professional self-creation of future education managers have been analyzed and interpreted. For this purpose, such personal self-processes as: self-organization, self-regulation, self-presentation, self-image, self-management, self-marketing are considered. They ensure the effectiveness of professional creation of a specialist in the sphere of management. Under the influence of these self-processes, favorable conditions are created for the personal and professional development of a future manager in the field of education, prerequisites for career growth and profitable promotion of a specialist in the labor market in conditions of educational competition arise.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Тetiana Dovha, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

Yaroslav Haleta, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

Olena Habelko, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

References

Andreev V. Y. Konkurentolohyia. Ucheb. kurs dlia tvorcheskoho samorazvytyia konkurentosposobnosty. Kazan: Tsentr ynnovatsyonnыkh tekhnolohyi, 2004. 468 s.

Bandura A. Teoryia sotsyalnoho nauchenyia. SPb.: Evrazyia, 2000. 320 s.

Buniak N. M. Samomenedzhment yak mystetstvo samorozvytku osobystosti. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 2017, № 8. URL: http://global-national.in.ua/archive/18-2017/36.pdf.

Boryshevskyi M. Kontseptualni zasady problemy samotvorennia osobystosti. Psykholohiia osobystosti. 2013. №1. S. 39–47.

Hrynova M. V. Samorehuliatsiia [Tekst]: Monohrafiia. Poltava: ASMI, 2008. 268 s.

Huba A. V. Teoretyko-metodychni zasady formuvannia upravlinskoi kultury vchytelia – maibutnoho menedzhera osvity: avtoref. dys. … dokt. ped. nauk: spets.13.00.04 /Luhanskyi nats. un-t im. T. Shevchenka. Luhansk, 2010. 44 s.

Dmytryeva D. D. Samomarketynh kak sredstvo uspeshnoho trudoustroistva molodoho spetsyalysta. Ynnov: эlektronnыi nauchnыi zhurnal, 2018. №6 (39). URL: http://www.innov.ru/science/economy/samomarketing-kak-sredstvo-uspeshno/

Zhyhir V. I. Providni funktsii menedzhera osvity yak osnova formuvannia yoho profesiinoi kompetentnosti. Molod i rynok. 2011. №2 (73). S. 27–33.

Klypykova A. A. Samoymydzh y samoprezentatsyia: k voprosu sootnoshenyia poniatyi. Эkonomycheskye y sotsyalno-humanytarnыe yssledovanyia. 2017. № 3 (15). S. 92–96.

Kolominskyi N. L. Psykholohiia menedzhmentu v osviti (sotsialno-psykholohichnyi aspekt) [Tekst] : monohrafiia. K. : MAUP, 2000. 286 s.

Konopkyn O. A. Psykholohycheskye mekhanyzmы rehuliatsyy deiatelnosty: [monohrafyia]. Yzd. 2-e, yspr. y dop. Moskva: Lenand, 2011. 320 s.

Samotvorennia u rozvytku osobystosti: naukovo-metodychnyi posibnyk / L. Z. Serdiuk, T. M. Yablonska, O. I. Penkova, N. D. Volodarska [ta in.]; za red. L. Z. Serdiuk. K.: Pedahohichna dumka, 2015. 93 s.

Semenova L. M. Samomarketynh y samobrendynh spetsyalysta v sfere kommunykatsyi kak uslovye povыshenyia konkurentosposobnosty na rыnke truda. Vestnyk YuUrHU. Seryia «Эkonomyka y menedzhment». 2014. T. 8. № 4. S. 145–151.

Slovar praktycheskoho psykholoha [Tekst] / Sost. S. Yu. Holovyn. Mynsk: Kharvest, 1998. 800 s.

Shtepa O. S. Samomenedzhment: definitsiia ta diahnostyka. Nauka i osvita. Naukovo-praktychnyi zhurnal Pivdennoukrainskoho universytetu APN Ukrainy. Spetsvypusk «Psykholohiia osobystosti: teoriia, dosvid, praktyka». 2009. № 8. S. 128–130.

Downloads

Published

2021-12-30

How to Cite

Dovha Т., Haleta, Y., & Habelko, O. (2021). CONTENT-PROCESS ASPECTS OF PROFESSIONAL SELF-CREATION OF FUTURE EDUCATION MANAGER. Pedagogy and Education Management Review, (4), 51–61. https://doi.org/10.36690/2733-2039-2021-4-51

Issue

Section

THEORY AND METHODS OF VOCATIONAL EDUCATION