PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL POTENTIAL OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS IN THE PROCESS OF THEIR PROFESSIONAL TRAINING

Authors

DOI:

https://doi.org/10.36690/2733-2039-2021-1-66

Keywords:

potential, professional potential, future teachers of foreign language, students, conditions, pedagogical conditions, methods

Abstract

The article under consideration gives scientific grounding of pedagogical conditions for the development of professional potential of future foreign language teachers in the process of their professional training. It has been assumed that the pedagogical conditions for the development of professional potential of future foreign language teachers in professional training should reflect: qualitative characteristics of basic factors, processes and phenomena of educational environment, reflecting the basic requirements for professional training of future foreign language teachers in higher educational establishment; complex of objective opportunities, which have been purposefully made up and implemented into educational environment, provide solutions to given pedagogical tasks; a set of  the following measures  increase the efficiency of the process of development of professional potential of future foreign language teachers: information (content of education; cognitive basis of pedagogical process); technological (forms, means, methods, approaches, levels, ways of organization of educational activity; procedural, methodical basis of academic process); personal (behavior, activity, communication, personal qualities of subjects of educational process); psychological (organization of reflective activity, etc.). Taking into consideration the peculiarities of professional activity of future foreign language teachers, the following factors have been singled out as pedagogical conditions that ensure the highest efficiency of development of all components of professional potential of students of investigated specialty: formation of positive "I-conception" of a professional in students' ideology; ensuring the formation of professional outlook of future foreign language teachers by means of expanding the content of academic disciplines with information of interdisciplinary character; use of educational context of professional training of future foreign language teachers as the basis for the development of professional potential; organization of reflective and creative educational activities of students.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Katalin Hnatyk, Transcarpathian Hungarian Institute after Ferenc Rákóczi II

English teacher of Philology Department, Transcarpathian Hungarian Institute after Ferenc Rákóczi II, Berehove, Ukraine

References

Andrushchenko N. O. Vykorystannya interaktyvnykh metodiv navchannya u zakladakh vyshchoyi osvity. Interaktyvnyy osvitniy prostir ZVO [The use of interactive teaching methods in higher education. Interactive educational space of higher educational establishment]: materialy mizhvuzivskoho naukovo-praktychnoho vebinaru (m. Vinnytsya, 23 bereznya 2018 r.). Vinnytsya : VTEI KNTEU, 2018. S. 7-10.

Andyusev B. E. Keys – metod kak ynstrument formyrovanyya kompetentnostey [Case - a method as a tool for the formation of competencies]. Dyrektor shkoly. 2010. № 4. S. 61–69.

Antonenko O. V. Profesiyna pidhotovka vchyteliv inozemnykh mov v konteksti modernizatsiyi vyshchoyi osvity v Cheskiy respublitsi. Problemy ta perspektyvy formuvanya natsionalnoyi humanitarno-tekhnichnoyi elity [Professional training of foreign language teachers in the context of modernization of higher education in the Czech Republic] : zb. nauk. pr. / red. L. L. Tovazhnyanskyy, O. H. Romanovskyy.Kharkiv: NTU «KHPI», 2015. Vyp. 43 (47). S. 70–76.

Bezlyudna V. V. Zmina kharakteru profesiynoyi pidhotovky maybutnikh uchyteliv inozemnykh mov u konteksti vymoh Bolonskoho protsesu [Changing the nature of professional training of future foreign language teachers in the context of the requirements of the Bologna process]. Molod i rynok: shchomisyachnyy nauk. 2017. № 4 (147). S.103–108.

Homonyuk O. M. Osobystisnyy aspekt diyalnosti maybutnoho pedahoha – sposib yoho samorozvytku ta samorealizatsiyi [Personal aspect of the future teacher - a way of his self-development and self-realization]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny imeni B. Khmelnytskoho. Seriya pedahohichni nauky / za red. O. V. Didenko. Khmelnytskyy: NADPSU, 2016. №4(6). S. 66 –74.

Dobizha N. V. Rol samovyznachennya u formuvanni indyvidualnoho stylyu pedahohichnoho spilkuvannya maybutnoho vchytelya inozemnoyi movy v protsesi pedahohichnoyi praktyky [The role of self-determination in the formation of individual style of pedagogical communication of the future teacher of a foreign language in the process of pedagogical practice]. Naukovyy visnyk Pivdennoukrayinskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. K. D. Ushynskoho. 2011. №5/6. S. 244 – 254.

Dolhorukov A. M. Metod case-study kak sovremennaya tekhnolohyya professyonalno-oryentyrovannoho obuchenyya [Case-study method as a modern technology of vocational training]. URL: http://www.evolkov.net/case/case.study.html. (data zvernennya: 21.06.2019)

Its S. V. Pedahohichni umovy formuvannya profesiynoyi kompetentnosti maybutnoho vchytelya inozemnoyi movy zasobamy mediaosvity [Pedagogical conditions of formation of professional competence of the future teacher of a foreign language by means of media education]: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04. Zhytomyr, 2014. 22 s.

Kalinin V. O. Tekhnolohiyi formuvannya profesiynoyi sotsiokulturnoyi kompetentsiyi maybutnoho vchytelya inozemnoyi movy [Technologies for the formation of professional socio-cultural competence of the future teacher of a foreign language]: navch.-metod. posib. Zhytomyr: «Polissya», 2008. 104 s.

Kostikova I. Teoretyko-metodychni zasady profesiynoyi pidhotovky maybutnikh uchyteliv inozemnykh mov zasobamy informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy [Theoretical and methodological principles of professional training of future teachers of foreign languages by means of information and communication technologies]: dys. … d-ra ped. nauk: 13.00.04. Kharkiv, 2009. 469 s.

Mazaykina I. O. Formuvannya hotovnosti maybutnikh uchyteliv do zastosuvannya osobystisno oriyentovanykh pedahohichnykh tekhnolohiy navchannya inozemnykh mov u profesiyniy diyalnosti [Formation of readiness of future teachers for application of personally oriented pedagogical technologies of teaching foreign languages in professional activity]: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04. Vinnytsya, 2018. 23 s.

Malykhin O. V., Hrytsenko I. S. Teoretychni osnovy realizatsiyi kompetentnisnoho pidkhodu v orhanizatsiyi samostiynoyi osvitnoyi diyalnosti studentiv filolohichnykh spetsialnostey : monohrafiya. Kyyiv [Theoretical bases of realization of the competence approach in the organization of independent educational activity of students of philological specialties: monograph] : NUBiP Ukrayiny, 2016. 489 s.

Downloads

Published

2021-02-03

How to Cite

Hnatyk, K. (2021). PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL POTENTIAL OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS IN THE PROCESS OF THEIR PROFESSIONAL TRAINING. Pedagogy and Education Management Review, (1), 66–73. https://doi.org/10.36690/2733-2039-2021-1-66

Issue

Section

THEORY AND METHODS OF VOCATIONAL EDUCATION