OPTIMIZATION OF THE PRACTICAL TRAINING OF TOURISM SPECIALISTS IN THE CONDITIONS OF EXTERNAL CHALLENGES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.36690/2733-2039-2022-4-44

Keywords:

optimization of practical training, tourism specialists, educational practice, production practice, online events

Abstract

The modern requirements of employers for university graduates in tourism are constantly changing, but the requirements for the practical orientation of their education remain unchanged. That is why the purpose of the article was to substantiate the ways of optimizing the practical training of tourism specialists in the conditions of external challenges. In the process of the research, the authors used such scientific methods as the analysis of the theoretical foundations and the current state of practical training of students of higher education, the generalization and systematization of the authors' practical experience in the organization of educational and industrial practices in the online format, substantiating the optimal ways of practical training of students in conditions of external threats, as well as the method of pedagogical observation. The study identified and analyzed the problems of practical training of future tourism specialists in Ukraine at the current stage. Ways to optimize practical training in modern conditions of external threats are proposed and substantiated. A system of online events for various types of practices is proposed, examples are given. The conditions for the successful completion of practical training in the process of external threats are identified and argued.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Liudmyla Melko, KROK University

Ph.D. (Pedagogy), Associate Professor, Head of Tourism Department, «KROK» University, Kyiv, Ukraine

Ganna Uvarova, KROK University

Ph.D. (Pedagogy), Associate Professor, Associate Professor of Tourism Department, «KROK» University, Kyiv, Ukraine

Tetiana Lytvynova, KROK University

Senior lecturer of the Department of Tourism, «KROK» University, Kyiv, Ukraine

Olena Mikho, KROK University

Associate Professor of Tourism Department, «KROK» University, Kyiv, Ukraine

References

Ilnitska K.S., Mykolaiko V.V. Osoblyvosti praktychnoi pidhotovky zdobuvachiv vyshchoi osvity pedahohichnykh spetsialnostei v umovakh zaprovadzhennia voiennoho stanu. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/25732/1/26_Ilnitska_Mykolayko.pdf

Practice-oriented education as a component of professional training of tourism specialists (example of professional disciplines) / L. Melko, G. Uvarova, T. Sokol, O. Mikho. Pedagogy and Education Management Review. 2022. № 2(8). Pp. 42-50. DOI https://doi.org/10.36690/2733-2039-2022-2-42

Pro zatverdzhennia standartu vyshchoi osvity za spetsialnistiu 242 «Turyzm» dlia pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 04.10.2018 r. № 1068. K., MON. 2018. 18 s. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/242-Turizm-bakalavr.21.01.22.pdf

Metodychni rekomendatsii z orhanizatsii ta provedennia praktyky (spetsialnist 242 «Turyzm», OPP «Turyzm» pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity) 1-3 kurs / Ukladachi: L.F. Melko, H.Sh. Uvarova, S.P. Havryliuk, T.S. Lytvynova, O.I. Mikho, M.O. Rastvorova. Kyiv: VNZ «Universytet ekonomiky ta prava «KROK», 2022. 46 s.

Metodychni rekomendatsii z orhanizatsii ta provedennia vyrobnychoi praktyky (spetsialnist 242 «Turyzm», OPP «Turyzm» pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity) / Ukladachi: L.F. Melko, H.Sh. Uvarova, S.P. Havryliuk, V.I. Kariuk, O.I. Mikho, T.H. Sokol. Kyiv: VNZ «Universytet ekonomiky ta prava «KROK», 2022. 39 s.

Uvarova H. Sh. Hotovnist studentiv do zdiisnennia maibutnoi profesiinoi kariery v turyzmi. Turyzm i hostynnist v Ukraini: stan, problemy, tendentsii, perspektyvy rozvytku. Cherkasy, 2014. S. 222–227.

Ofis pershoi ledi, MOZ ta partnery zapuskaiut Natsionalnu prohramu psykhichnoho zdorovia ta psykhosotsialnoi pidtrymky. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ofis-pershoyi-ledi-moz-ta-partneri-zapuskayut-nacionalnu-programu-psihichnogo-zdorovya-ta-psihosocialnoyi-pidtrimki

Bezkorovaina L.V. Profesiina pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv z turyzmoznavstva v yevropeiskykh krainakh. Pedahohichni nauky. 2017. Vyp. 75(2). T.2. 45. S. 84-88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_75(2)__18

Chorna L.V. Orhanizatsiia yakisnoi praktychnoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv sfery turyzmu. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky. 2008. Vyp.124. S.80-85.

Konokh O. Praktychna pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv iz turyzmu u vyshchomu navchalnomu zakladi. Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohika. № 1(12). 2014. S.184-188. URL: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/325/1/808-1.pdf

Shchuka H.P., Bezruchenkov Yu.V. Pidhotovka fakhivtsiv turyzmu: vyklyky sohodennia. URL: http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8934/2/2020.pdf

Downloads

Published

2022-12-30

How to Cite

Melko, L., Uvarova, G., Lytvynova, T., & Mikho, O. (2022). OPTIMIZATION OF THE PRACTICAL TRAINING OF TOURISM SPECIALISTS IN THE CONDITIONS OF EXTERNAL CHALLENGES. Pedagogy and Education Management Review, (4), 44–50. https://doi.org/10.36690/2733-2039-2022-4-44

Issue

Section

THEORY AND METHODS OF VOCATIONAL EDUCATION