MENTAL ANOMALIES AS FACTORS THAT CAUSE CRIMINAL OFFENSES, INCLUDING IN THE FORM OF MENTAL ABUSE

  • Ganna Sobko Odesa State University of Internal Affairs
Keywords: psychic anomalies, violence, mental abuse, mischief, criminal law–enforcers, factories, which are infused with mischief

Abstract

The statisticians have an emphasis on the systematic nature of the incitement of violence, as well as on the internal recovery of the human singing situation, as in case of the manifestation of mental anomalies, it can be created. The aim of the article is to study mental anomalies as factors causing criminal rules, inclusions in the form of mental abuse. The author used the methods of logical comparison, systematization and generalization, which made it possible to achieve the goal of the study. The nature of the pacing of mental anomalies is determined as follows: genetic decline, psychophysiological peculiarities of malignancy. Discernment of anomalies from the point of view of medicine, and itself: alcoholism, drug addiction, psychopathies, organ damage to the central nervous system, epilepsy, traces of traumatic brain injury, schizophrenia. It has been established that all the diseases of the central nervous system are less likely to develop so that the development of infectious diseases occurs. Several criminal law–enforcers are responsible for mental abnormalities. Delivered that factors that infuse into the psyche є a weakening or a waste of self–control, heat, rudeness and aggressiveness, as well as sharpening all the negative qualities of an individual.

Author Biography

Ganna Sobko, Odesa State University of Internal Affairs

Ph.D., Associate Professor, Professor of Criminal Law, Criminology and Penaltу law Department, Odesa State University of Internal Affairs, Odesa, Ukraine

References

Antonyan Yu. M. (1996).Psy`xology`ya prestupny`ka y` rassledovany`ya prestupleny`j : monografy`ya / Yu. M. Antonyan, M. Y`. Eny`keev, V. E. Эmy`nov. – M. : Yury`st, – 336 s. [in Russian].

Antonyan Yu. M. (2004) Kry`my`nology`ya. Y`zbrannыe lekcy`y` / Antonyan Yu. M. – M. : Logos,. – 446 s. – URL: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89680 [in Russian].

Antonyan Yu.M., Borody`n V.S. (1987) Prestupnost` y` psy`xy`chesky`e anomaly`y`. – M.: Nauka. – 208 s. [in Russian].

Antonyan Yu.M., Vy`nogradov M.V., Golumb Cz.A. (1979) Pry`stupnosty` j psy`xy`chesky`e anomaly`y` // Sov. gos. y` pravo. – No7. – S. 96–103. [in Russian].

Artyushy`na O.V. (2011) Pry`chy`nы y` uslovy`ya uby`jstva s osoboj zhestokost`yu // Vestny`k Kazanskogo yury`dy`cheskogo y`nsty`tuta MVD Rossy`y`. – #1.–S.41–48 [in Russian].

Baron R., Ry`chardson D. (2001) Agressy`ya. — SPb: Py`ter. — 352 s: y`l. — (Sery`ya «Mastera psy`xology`y`») [in Russian].

Borody`n, S. V. (1994) Otvetstvennost` za uby`jstvo: kvaly`fy`kacy`ya y` nakazany`e po rossy`jskomu ugolovnomu pravu / S. V. Borody`n. – M. : Yury`st. – 216 s. [in Russian].

Dz`oban` O. (2015) Informacijne suspil`stvo yak merezhevo–komunikaty`vny`j prostir upravlinnya / O. Dz`oban`, O. Sosnin // Viche. –. – # 10. – S. 7–13. – Rezhy`m dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_10_3 [in Ukrainian].

Govory`n N. V., Saxarov A. V., Gajmolenko A. S.( 2009) Alkogol`nыj faktor v kry`my`nal`noj agressy`y` y` autoagressy`y`. – Chy`ta : Y`zd–vo «Y`van Fedorov». – 184 s. [in Russian].

Kory`stin O.Ye. (2020) Zlochy`nnist` v Ukrayini v umovax gibry`dnoyi vijny`. Kry`minologichna bezpeka naseleny`x punktiv: materialy` Mizhnarodnoyi naukovo–prakty`chnoyi konferenciyi (m. Mariupol`, 31 ly`pnya 2020 roku). Mariupol`: VD «Dakor». 430 s. [in Ukrainian].

Kostenko O. M. (2014) Modernizaciyi doktry`ny` suchasnoyi kry`minologiyi u parady`gmi social`nogo naturalizmu / O. M. Kostenko Visny`k Asociaciyi kry`minal`nogo prava Ukrayiny`, # 1(2). – S. 190– 208 [in Ukrainian].

Kry`minologiya: pidruchny`k / V. V. Golina, B. M. Golovkin, M. Yu. (2014) Valujs`ka ta in.; za red. V. V. Goliny`, B. M. Golovkina. – Xarkiv: Pravo, 2014. – 440 s. [in Ukrainian].

Kurs rossy`jskogo ugolovnogo prava. Obshhaya chast` /Pod red. Kudryavceva V.N., (1984) Naumova A.V. – M., Spark, . – 767 s. [in Russian].

Maly`ny`n V. B. (2000) Pry`chy`nnaya svyaz` v ugolovnom prave [Tekst] / V.B. Maly`ny`n ; Assocz. Yury`d. centr. – Sankt–Peterburg : Yury`d. centr press. – 315 s.: y`l. – (Teory`ya y` prakty`ka ugolov. prava y` ugolov. processa). [in Russian].

Muzy`ka A. A. Kategoriya "kvalifikaciya zlochy`nu" ta inshi, sumizhni kategoriyi, v aspekti formulyuvannya tem dy`sertacijny`x doslidzhen` / A. A. Muzy`ka // Visny`k Akademiyi advokatury` Ukrayiny`. – 2010. – Chy`slo 1. – S. 161–163. – Rezhy`m dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2010_1_31 [in Ukrainian].

Panov V.P. Mezhdunarodnoe ugolovnoe pravo: ucheb. posoby`e / V.P. Panov. M.: Y`nfra–M, 1997. – 309 s. [in Russian].

Py`ly`pchuk V. (2014) Global`ni vy`kly`ky` j zagrozy` nacional`nij bezpeci v informacijnij sferi / V. Py`ly`pchuk, O. Dz`oban` // Visny`k Nacional`noyi akademiyi pravovy`x nauk Ukrayiny`. – # 3. – S. 43–52. – Rezhy`m dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2014_3_6. [in Ukrainian].

Sheremet O.S. (2017) Formuvannya social`ny`x cinnostej yak zavdannya organiv miscevogo samovryaduvannya u proty`diyi zlochy`nnosti / O.S.Sheremet // YuRY`DY`ChNA NAUKA . –# 2(68). – S. 154–160 [in Ukrainian].

Sobko G. (2020) Criminal and criminological factors affecting involvement of minors in illegal activities and inducement to use narcotics, psychotropic substances or their analogues // Public Administration and Law Review # 3, p.49–57 // DOI: 10.36690/2674–5216–2020–3

Sobko G. (2020) The influence of the media on the mental state of young people // Public Administration and Law Review # 2, p. 36–42// DOI: 10.36690/2674–5216–2020–2

Volkov B.S. (1982) Moty`vy prestupleny`j. Ugolovno–pravovoe y` socy`al`no–psy`xology`cheskoe y`ssledovany`e / Volkov B.S.; Nauch. red.: Lыsov M.D. – Kazan`: Y`zd–vo Kazan.un–ta. – 152 c. [in Russian].

Xody`mchuk O.O. (2005) Nasy`l`ny`cz`ka zlochy`nnist` osib z psy`xichny`my` anomaliyamy` ta yiyi zapobigannya : avtoref. dy`s. ... kand. yury`d. nauk. – K. – 18 s. [in Ukrainian].

Published
2020-12-02
How to Cite
Sobko, G. (2020). MENTAL ANOMALIES AS FACTORS THAT CAUSE CRIMINAL OFFENSES, INCLUDING IN THE FORM OF MENTAL ABUSE. Public Administration and Law Review, (4), 57-63. https://doi.org/10.36690/2674-5216-2020-4-57
Section
CHAPTER 2. LEGAL RELATIONS: FROM THEORY TO PRACTICE