THE CONCEPT OF INFORMATION SECURITY IN THE CONTEXT OF THE SCIENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION

  • Yaroslav Chmyr Interregional Academy of Personnel Management
Keywords: public administration, information security, information society, information technologies, state information policy

Abstract

The article summarizes the views of the Ukrainian scientists on the essence, content and functions of information security, gives the author’s vision of this societal phenomenon. The aim of article is to reveal the ontological essence and components of the societal phenomenon information policy in the context of the science of public administration. The author used the methods of logical comparison, systematization and generalization, which made it possible to achieve the goal of the study. It is noted that the information space of the state as an integral part of the global information space of mankind is an important system-forming factor of the modern statehood and includes both broad opportunities for access to information, operation and use for their own purposes, and unprecedented opportunities and abuse, in principle new forms of crime, which raises the issue of information security of the state. It is concluded that information security in a globalized information society plays a key role in the further civilizational development of mankind, as modern information security means not only and not so much technical and technological measures to protect the information systems and networks, identify and eliminate various information threats, how much protection of the national information sovereignty of the state, information interests of the society and man, maintenance of the socio-political, spiritual-cultural, moral-ethical and other interests of the citizens functioning in the information space, stability of the state system and political system of the country.

Author Biography

Yaroslav Chmyr, Interregional Academy of Personnel Management

Graduate student of the Department of Public Administration of the Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv, Ukraine

References

Victoria Zhugan (2017). The doctrine of information security of Ukraine is only a declaration – experts [Doktryna informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny – tse lyshe deklaratsiya – eksperty]. Online edition of Radio Liberty. URL : https://www.radiosvoboda.org/a/28336852.html

Gnatko M. (2018). Informatsiyna natsionalʹna bezpeka derzhavy i rolʹ u niy politychnykh mifiv [Information national security of the state and the role of political myths in it]. Derzhava i pravo. Seriya : Politychni nauky. Vol. 82. С. 117–131. [Ukraine]

Kirichenko O. (2018). Informatsiyna natsionalʹna bezpeka derzhavy i rolʹ u niy politychnykh mifiv [Conceptual bases of formation of system of maintenance of information security of the state]. Vcheni zapysky universytetu "KROK". Seriya : Ekonomika Vol. 49. С. 19–26. [Ukraine]

Korzh I. (2016). Osnovni kryteriyi informatsiyi – predmeta informatsiynoyi funktsiyi derzhavy yak bezpekovoyi [The main criteria of information – the subject of the information function of the state as a security]. Pravo i suspilʹstvo. Vol. 5. С. 108–115. [Ukraine]

Kochubey L. (2015). Informatsiyna bezpeka derzhavy: instrumenty zakhystu ukrayinsʹkoho informatsiynoho polya (na prykladi osoblyvostey informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy u suchasnomu Donbasi) [Information security of the state: tools for protection of the Ukrainian information field (on the example of features of information and communication technologies in modern Donbass]. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalʹnykh doslidzhenʹ im. I. F. Kurasa. Vol. 3. С. 220–237. [Ukraine]

Manuilov E., Kalinovsky Y. (2017). Aksiolohichnyy vymir informatsiynoyi bezpeky ukrayinsʹkoyi derzhavy [Axiological dimension of information security of the Ukrainian state]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu "Yurydychna akademiya Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho". Seriya : Filosofiya, filosofiya prava, politolohiya, sotsiolohiya. Vol. 3. С. 13–30. [Ukraine]

Nikiforov M., Pampukha I., Loza V. (2018). Analiz zahroz voyennoyi bezpeky derzhavy v informatsiynoyi sferi ta protydiyi yim v umovakh vedennya hibrydnoyi viyny [Analysis of threats to the military security of the state in the information sphere and counteraction to them in the conditions of conducting a hybrid war]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Viysʹkovoho instytutu Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Vol. 61. С. 135–142. [Ukraine]

Nishchimenko O. (2016). Informatsiyna bezpeka Ukrayiny na suchasnomu etapi rozvytku derzhavy i suspilʹstva [Information security of Ukraine at the present stage of development of the state and society]. Nashe pravo. Vol. 1. С. 17–23. [Ukraine]

Oliynyk O. (2016). Pryntsypy zabezpechennya informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny [Principles of information security of Ukraine]. Yurydychnyy visnyk. Povitryane i kosmichne pravo. Vol. 4. С. 321–328. [Ukraine]

Snitsarenko P., Sarichev Y., Tkachenko V. (2018). Zahalʹnoteoretychni peredumovy neobkhidnosti udoskonalennya chynnoho zakonodavstva Ukrayiny z pytanʹ informatsiynoyi bezpeky derzhavy [General theoretical prerequisites for the need to improve the current legislation of Ukraine on information security of the state]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Tsentru voyenno-stratehichnykh doslidzhenʹ Natsionalʹnoho universytetu oborony Ukrayiny imeni Ivana Chernyakhovsʹkoho. Vol. 1. С. 62–67. [Ukraine]

Toryanik V. (2016). Informatsiyna bezpeka yak skladova natsionalʹnoyi bezpeky derzhavy: rolʹ ZMI v zabezpechenni informatsiynoho suverenitetu Ukrayiny [Information security as a component of national security: the role of the media in ensuring the information sovereignty of Ukraine]. Pravo i suspilʹstvo. Vol. 2. С. 151–156. [Ukraine]

Turchak A. (2019). Osnovni skladovi informatsiynoyi bezpeky derzhavy [The main components of information security of the state]. Aspekty publichnoho upravlinnya. Т. 7, Vol. 5. С. 44–56. [Ukraine]

Furashev V. (2012). Kiberprostir ta informatsiynyy prostir, kiberbezpeka ta informatsiyna bezpeka: sutnistʹ, vyznachennya, vidminnosti [Cyberspace and information space, cybersecurity and information security: essence, definitions, differences]. Informatsiya i pravo. Vol. 2. С. 162–169. [Ukraine]

Panchenko, O. (2020). Panic as a factor of information security threat. Public Administration and Law Review, (2), 4-9. https://doi.org/10.36690/2674-5216-2020-2-4.

Published
2020-12-02
How to Cite
Chmyr, Y. (2020). THE CONCEPT OF INFORMATION SECURITY IN THE CONTEXT OF THE SCIENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION. Public Administration and Law Review, (4), 15-20. https://doi.org/10.36690/2674-5216-2020-4-15
Section
CHAPTER 1. MODERN TRENDS IN PUBLIC ADMINISTRATION