STRATEGIC MANAGEMENT OF TERRITORIAL DEVELOPMENT THEORETICAL FUNDAMENTALS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.36690/2674-5216-2022-3-13

Keywords:

regional policy, strategy, territorial development, social issues

Abstract

The article examines theoretical approaches to the formation of territorial development strategies. The purpose of writing the article is to research the principles of forming social development strategies territories, identification of characteristic features of strategies, analysis of their structure and stages of implementation in modern conditions development of Ukraine. The following methods were used to determine the principles of territorial development strategy: the method of cognition (to form the theoretical foundations of determining the essence of public policy, development strategy); comparative analysis (in order to compare the effectiveness of development strategies); abstract-logical (for the formation of theoretical generalizations and formulation of research conclusions); graphical visualization (for the purpose of visualization of results and analysis). The directions of state policy in the development of territorial development strategies have been studied, the characteristic features of the strategies have been identified, their structure has been analyzed, the stages of their formation have been identified, and target orientations have been established. The prerequisites are considered and the principles of territorial development strategy formation are defined, suggestions are provided for improving and normalizing the process of strategic planning of territorial development in modern conditions. Peculiarities of the domestic experience in the development of territorial development strategies have been studied. The main principles of the process of formation and implementation of the state policy of regional development are characterized.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Deniss Djakons, ISMA University of Applied Sciences

Dr.oec., Associate Professor, ISMA University of Applied Sciences, Riga, Latvia

Oleksiy Dzenis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Ph.D., Associate Professor, Faculty of International Economic Relations, Department of International Economics and Management of Foreign Economic Activity, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine, Kharkiv, Ukraine

Natallia Gavkalova, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Doctor of Science (Public Administration), Professor of the Department of Public Administration and Regional Economy, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine, Kharkiv, Ukraine

Olga Verdenhofa, ISMA University of Applied Sciences

Doctor of Science (Administration), Assoc. Professor, Vice President, ISMA University of Applied Sciences, Riga, Latvia

Viktoriia Riaschenko, ISMA Graduate School of Information Systems Management

Dr.oec., Professor, ISMA Graduate School of Information Systems Management, Riga, Latvia

References

Berdanova, O., Vakulenko, V., & Tertychka, V. (2008). Stratehichne planuvannya [Strategic planning]. L .: ZUKC, 138 [in Ukrainian].

Bochko, V. S. (2005). Strategicheskoye planirovaniye razvitiya territorii – narozhdayushchayasya ekonomicheskaya forma otveta na vyzovy rynka i globalizatsii [Strategic planning for the development of the territory - an emerging economic form of response to the challenges of the market and globalization]. Ekonomika regiona – Economics of the region. Vol. 1. 20-38 [in Ukrainian].

Brusak, R.L. (2019). Strategíchne planuvannya v upravlínní rozvitkom teritoríí̈ [Strategic planning in the management of territorial development] Retrieved from: jvvò: //yyy.mæõ.qté.wã/òtgõgpvãvkqp/dtwõãm-tnõvtãvgékejpg-ònãpwøãppûã-ø-wòtãønkppk-tq | økvmqï-vgtk [in Ukrainian].

Bovron, B. (2008). Rozroblennya ta vprovadzhennya stratehichnoho planu rozvytku rehionu: prakt. Posib [Development and implementation of a strategic plan for regional development]: practice. aid._ / [B. Bovron, A. Vigoda, G. Davidson and others_. K .: KIS, 214 p. [in Ukrainian].

Panukhnyk, O.V. (2009). Metodychne zabezpechennya stratehichnoho planuvannya v rehionakh Ukrayiny [Methodical support of strategic planning in the regions of Ukraine]. Aktualʹni problemy ekonomiky – Actual problems of economy. 1 (91). 152-157 [in Ukrainian].

Gavkalova, N.L. & Kolupaieva, I.V. (2018). Decentralization of public administration in the process of building a democratic society. Public Policy and Administration, 17(2), 216―225 [In Poland].

Gavkalova, N.L., & Lola, Yu.Yu. (2019). Demokratychna detsentralizatsiya ta didzhytalizatsiya orhaniv vlady: dosvid Yevrosoyuzu [Democratic decentralization and digitalisation of government: the experience of the European Union]. Infrastruktura rynku ― Market infrastructure, 38, 300―305 [In Ukraine].

Gavkalova, N., Akimova, L., Zilinskaya, A., Lukashev, S., Avedyan, L., & Akimov, O. (2022). Funktsionuvannya obʺyednanykh terytorialʹnykh hromad ta vyznachennya osnovnykh problem orhanizatsiynoho zabezpechennya upravlinnya mistsevymy byudzhetamy [Functioning of united territorial communities and identification of the main problems of organizational support of local budget management]. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2 (43), 107–117.https: //doi.org/10.55643/fcaptp.2.43.2022.3708

Gavkalova, Nataliia & Zilinska, Alina (2020). Practice and prospects of local economic development. International Scientific Conference on Service sector INSCOSES (15 ; 2020 ; Ohrid) XV International Scientific Conference on Service sector INSCOSES 2020, Ohrid 11―12 September 2020 [organizing committee Cvetko Andreeski ... и др.]. Ohrid : Faculty of tourism and hospitality, 69―74 [In Macedonia].

Matusyak, S.V. (2013). Formuvannya stratehiyi sotsialʹnoho rozvytku rehionu [Formation of the strategy of social development of the region] [Electronic resource] Efektyvna ekonomika – Effective economics: electronic scientific professional publication. Vol. 12. - Access mode: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2558 [In Ukraine].

Zalizko, V.D. (2015). Naukovo-praktychni aspekty formuvannya tsilʹovykh oriyentyriv ta struktury stratehiyi sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku silʹsʹkykh terytoriy v suchasnykh umovakh [Scientific and practical aspects of the formation of targets and the structure of the strategy of socio-economic development of rural areas in modern conditions] . Efektyvna ekonomika – Effective economy. Vol. 2 [In Ukraine].

Bila, S.O., Shevchenko, O.V., Kushnir, M.O., & Zhuk, V.I. (2012). Reformuvannya derzhavnoho upravlinnya rehionalʹnym rozvytkom: stan, problemy, perspektyvy [Reform of state management of regional development: state, problems, prospects]. K .: NISS, 96 p [In Ukraine].

Smentina, N.V. (2013). Zaprovadzhennya stratehichnoho planuvannya ekonomichnoho ta sotsialʹnoho rozvytku terytoriy v Ukrayini [Introduction of strategic planning of economic and social development of territories in Ukraine]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen: zb. Science. etc. / head ed. MI Zveryakov; Odessa National econ. un-t. - Odesa, Vip. 2 (49), Ch. 1. - P. 168–174 [In Ukraine].

Khomich, L.V. (2007). Stratehiya rehionalʹnoho rozvytku i planuvannya terytoriyi [Strategy of regional development and planning of the territory]. Stratehichni priorytety – Strategic priorities. Vol. 4 (5). 142–149. [In Ukraine].

Tsyganenko, О.В. (2012). Metodolohichni pidkhody do rozrobky sotsio-ekoloho-ekonomichnykh stratehiy rozvytku misʹkykh terytoriy [Methodological approaches to the development of socio-ecological and economic strategies for the development of urban territories]. Ekonomika ta derzhava – Economy and State. Vol. 5. - P. 116–119. [In Ukraine].

Dmitriev, M. E. (2009). Sistema strategicheskogo planirovaniya masshtabnyy organizatsionnyy eksperiment [System of strategic planning large-scale organizational experiment]. Upravleniye razvitiyem territorii – Management of territory development. No. 3. C. 6-12 [In Ukraine].

Orzikh, M. (2019). Kontseptsiya pravovoho statusu samovryadnykh terytoriy i orhaniv mistsevoho samovryaduvannya [The concept of the legal status of self-governing territories and local governments] Mistseve ta rehionalʹne samovryaduvannya Ukrayiny – Local and regional self-government of Ukraine. - Vip. 1-2 (10-11). - P. 67. [In Ukraine].

Lysenko, I.M. (2009). Terytorialʹna hromada v systemi hromadyansʹkoho suspilʹstva [Territorial community in the system of civil society]. Naukovyy visnyk «Hileya» - Scientific Bulletin "Gileya". Vip. 28. - P. 362-372 [In Ukraine].

Verdenhofa, Olga., Afanasjev, Mykola., Panchuk, Anastasiia., Kotelnykova, Iuliia., & Chumak, Ganna. (2018). “The conceptual bases of introduction of foresight marketing into business management”, Journal Problems and Perspectives in Management Open Access Volume 16, Issue 3, Pages 163 – 173.

Dehtjare J., Djakons, Deniss., & Mironova, Julija. (2022). Latvian tourism development in the context of regional sustainability. Proceedings of the 2022 International Conference “Еconomic science for rural development” Jelgava, LLU ESAF, 11-13 May 2022

Dehtjare, J., Babics, I., Verdenhofa, O., & Riashchenko, V. (2020). A strategy development for a smooth transition into the remote studies in latvian education institutions in a pandemic. Economics & Education, 5(2), 76-82. https://doi.org/10.30525/2500-946X/2020-2-11

Zhivitere M., & Riaschenko V. (2017). Promoting social entrepreneurship product. Conference Proceedings Vide. Tehnologija. Resursi - Environment, Technology, ResourcesOpen AccessVolume 1, Pages 309 - 3152017 11th International Scientific and Practical Conference on Environment. Technology. Resources, 15 June 2017 - 17 June 2017.

Akimova, L., Akimov, O., Maksymenko, T., Hbur, Z., & Orlova, V. (2020) Adaptive management of entrepreneurship model as a component of enterprise resource planning. Academy of Entrepreneurship Journal. Volume 26, Issue 3, 2020.

Akimova, L. M. (2016). Sutnisna kharakterystyka osnovnykh zaghroz v ekonomichnij bezpeci derzhavy [Essential characteristics of the main threats to the economic security of the state]. Derzhavne upravlinnja: udoskonalennja ta rozvytok, 10. Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1247 [in Ukrainian].

Akimova, L.M. (2016). "Essential characteristics of the main threats to the economic security of the state", Public administration: improvement and development: an electronic scientific specialized publication. Vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1247 (Accessed 07 June 2020).

Akimova, L.N. & Lysachok, A.V. (2018), “State regulation of the financial services market in Ukraine”, Public management, №1(11), pp. 29-45.

Akimova, L.N. (2018), “Role and place of economic security in the system of state regulation providing for national security of Ukraine”, Public management, № 2(12), pp. 15-27.

Downloads

Published

2022-09-30

How to Cite

Djakons, D., Dzenis, O., Gavkalova, N., Verdenhofa, O., & Riaschenko, V. (2022). STRATEGIC MANAGEMENT OF TERRITORIAL DEVELOPMENT THEORETICAL FUNDAMENTALS. Public Administration and Law Review, (3), 13–23. https://doi.org/10.36690/2674-5216-2022-3-13

Issue

Section

CHAPTER 1. MODERN TRENDS IN PUBLIC ADMINISTRATION