SOCIO-PSYCHOLOGICAL TECHNOLOGIES OF PROFESSIONAL HEALTH FORMATION

Authors

  • Iryna Burlakova East-Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl
  • Oleksii Sheviakov East-Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl

DOI:

https://doi.org/10.36690/2674-5216-2021-3-54

Keywords:

health, occupational health, social and psychological technologies, psychological factors, economic sphere specialists, psychological well-being, stress

Abstract

It is revealed that a person's success in professional activity is closely related to his health, and the impact of health on his career and vice versa is an interdependent process. It is proved that healthy behaviour is a concrete manifestation of the psychological potential of health, it is both a process and the result of the interaction of such factors as motivation to health; lessons learned in maintaining health; the ability to maintain your health at an attained level. For the usage of the appropriate socio-psychological technologies for the formation of occupational health of the economic sphere professionals, we considered the factors of a three-component structure that combines cognitive, emotional and behavioural modules.  The cognitive module provides an adequate understanding of the specialist about his level of health. Emotional module includes the full range of «health / illness» experiences arising from a specialist involved in a particular professional situation. The behavioural module reflects the behaviour of a specialist, which facilitates adaptation to changing environmental conditions and professional activity. We also refer to the psychological factors of occupational health of the economic sphere professionals as stressors of professional activity and individual-psychological features of the personality of a professional. The main stressors that affect the activities of the economic sphere professionals are the following: the content of professional activity, its organization; professional career; corporate relationships; non-organizational sources of stress. The impact of various stress factors on the occupational health of the economic sphere specialist is great. The main features of this negative impact are: negative self-esteem; feelings of guilt; increasing aggression, hostility; feeling of emotional exhaustion; presence of psychosomatic disease. In terms of satisfaction with life and happiness, it depends on four factors: emotional equilibrium; life priorities; work and rest ratio; own weight. Most of the described factors can be attributed to the objective influences and subjective experience of the situation in professional activity and based on the level of development of psychological resources of specialists in the economic sphere.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Iryna Burlakova, East-Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl

Doctor of Psychological Sciences, Professor, East-Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, Severodonetsk, Ukraine

Oleksii Sheviakov, East-Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl

Doctor of Psychological Sciences, Professor, East-Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, Severodonetsk, Ukraine

References

Аpаnаsеnkо, L. G. (2018).Zdorov’ja nаcіi tа trudоvyi pоtеncіаl Ukrаini . Vchenі zаpiski Іnstitutu еkоnоmiky, uprаvlіnn’a tа gоspоdаrs’kоgо prаvа. Kyiv, Vyp, 119 – 121.

Kоndеs, Т. V.(2019). Do pytannya pro formuvannya zdorovoho sposobu zhyttya studentiv i vykladachiv Instytutu ekonomiky, upravlinnya ta hospodarsʹkoho prava . Vchenі zаpiski Іnstitutu еkоnоmiky, uprаvlіnn’a tа gоspоdаrs’kоgо prаvа. Kyiv, 1999. Vyp. 3, 176 – 178.

Burlakova, I.(2014). Role and place of health management in the system security personnel of business entities : Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 2.Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 237 – 240.

Chmeruk, G. (2016). Health management of staff as a fundamentally new approach in formation of the organizational culture of the enterprise : Trends in the development of national and world science: Collection of scientific articles. Vol. 17. Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 242 – 244..

Bushuev, Yu. V. (2011). O meditsinskikh problemakh fizicheskogo vospitaniya v vuzakh. Zb. nauk. pratsʹ spivrobitnykiv KMAPO im. P. L. Shupyka. Vyp. 10., 1225 – 1229.

Kоndеs, Т. V. (2014). Praktychni aspekty formuvannya kulʹtury zdorovʼya u VNZ. Materialy informatsiynoho seminaru «Menedzhment bibliotechnoyi diyalʹnosti. Upravlinnya personalom osvityansʹkykh bibliotek», 4-5 berez. 2014 r., m. Kyiv : Navchalʹno-metodychnyy tsentr «Konsortsium iz udoskonalennya menedzhment-osvity v Ukrayini», 14 – 16.

Моstypan, V. V.(2017). Chomu ne pratsyuye systema? Materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. «Fizychne vykhovannya studentiv vyshchykh navchalʹnykh zakladiv: zdobutky, problemy ta shlyakhy yikhnʹoho vyrishennya u konteksti vymoh Bolonsʹkoyi deklaratsiyi», 2-3 lyut. 2017 r., m. Kyiv: Natsionalʹnyy universytet «Kyyevo-Mohylyansʹka akademiya», 10 – 13.

Mihus, І. P. (2013). Navchannya upravlinnyu zdorovʺyam yak innovatsiynyy aspekt osvity maybutnikh pratsivnykiv bankivsʹkykh ustanov. Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Finansova systema Ukrayiny: problemy ta perspektyvy rozvytku v umovakh transformatsiyi sotsialʹno-ekonomichnykh vidnosyn», 16-18 travn. 2013 r., m. Sevastopolʹ. Sevastopolʹ : Sevastopolʹsʹkyy instytut bankivsʹkoyi spravy Ukrayinsʹkoyi akademiyi bankivsʹkoyi spravy Natsionalʹnoho banku Ukrayiny, 49 – 50.

Chmeruk, G.G. (2016). Sotsial'no-psikhologicheskiye metody formirovaniya informatsionnoy bezopasnosti personala predpriyatiya. Sbornik s dokladi ot mezhdunarodna nauchna konferentsiya «Ukraĭna-Bŭlgariya-Evropeĭski sŭyuz: sŭvremenno sŭstoyanie i perspektivi», Varna : Izdatelstvo «Nauka i ikonomika». T. 1, 225 – 229.

Gadamer, H.-G. (2018). Istyna i metod: Оsnovy filosofskoi germenevtyki [Truth and Method: Basics of Philosophical Hermeneutics] URL: http://yanko.lib.ru/books/philosoph/gadamer-istina_i_metod.pdf .

Zynchenko, V. V.(2015). Іndividualizacija global’nych strategii transformacii suspil’stva ta jsvity u konteksty krytichnoi teorii. Antropologichni vymiry filosofs’kih doslydzhen’. Кyiv, Vyp. 7, 50-63.

Syn’jaev, S. S.(2017) Теоretycheskie оsnovy formirovanija pedagogicheskoi kompetentnosti specialista sfery fysycheskoi kultury i sporta. Izvestija VGPU. Pedagogicheskie nauki. Volgograd, 2017. № 1, 45-50.

Sharunenko, Yu. М.(2010). Pedagogicheskije uslovija podgotovki sportsmenov vysokoi kvalifikacii na sovremennom etape. Аvtonomija lichnosti. Моskva, 2010. № 1, 138-141.

Downloads

Published

2021-09-30

How to Cite

Burlakova, I., & Sheviakov, O. (2021). SOCIO-PSYCHOLOGICAL TECHNOLOGIES OF PROFESSIONAL HEALTH FORMATION. Public Administration and Law Review, (3), 54–64. https://doi.org/10.36690/2674-5216-2021-3-54

Issue

Section

CHAPTER 3. THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF MODERN PSYCHOLOGY