POISONOUS AND POTENT SUBSTANCES UNDER THE ARTICLE 321 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE: LEGAL AND MEDICAL ASPECTS OF TERMINOLOGY

Authors

  • Maryna Bondarenko State Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
  • Olena Kovalenko Dnipro State Medical University

DOI:

https://doi.org/10.36690/2674-5216-2021-2-60

Keywords:

poisonous substances, drastic substances, toxicology, classification of substances, effect on the human body

Abstract

This article provides brief information about the legal and medical aspects of the terminology. As for the legal aspect of the matter, such a subject of the crime under Art. 321 of the Criminal Code of Ukraine as poisonous (drastic) substances has been revealed in conjunction with the medical aspects of poisonous and drastic substances. The basic concepts of toxicology have been also revealed, modern classifications of poisonous and drastic substances have been given. Possible threats to the human body from exposure to poisonous and drastic substances, criteria for their evaluation to prevent the occurrence of undesirable toxic effects on the human body have been shown. The purpose of the article is to study the legal and medical aspects of terminology on poisonous and potential substances in accordance with Article 321 of the Criminal Code of Ukraine. The author used system method of scientific research, as well as method of analysis and synthesis. The urgent need for further study of this issue by representatives of various sciences has been proved. Interdisciplinary cooperation will contribute to the harmonization of the relevant provisions of criminal law. Within the framework of an interdisciplinary approach, the interaction among physicians, toxicologists, and clinical pharmacologists will promote better diagnostic, treatment, and prevention of these clinical conditions, increase the safety of poisonous and drastic substances use, and prevent serious consequences for human health.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Maryna Bondarenko, State Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Postgraduate student, State Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, judge of Darnytskyi district court of Kyiv city, Kyiv, Ukraine

Olena Kovalenko, Dnipro State Medical University

Candidate of Medical Sciences, associate professor of the State Institution, Dnipro State Medical University, Dnipro, Ukraine

References

Bondarenko М. S. (2021). Kryminalna vidpovidalnist za nezakonni dii z otruinymy chy sylnodiiuchymy rechovynamy abo otruinymy chy sylnodiiuchymy likarskymy zasobamy [Criminal liability for illegal actions with poisonous or drastic substances or poisonous or drastic pharmaceutical drugs]. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupeniu kandydata yurydychnykh nauk, Kyiv, p. 269, URL: https://dndi.mvs.gov.ua/files/pdf/dissertation_Bondarenko_M_S.pdf [in Ukrainian].

Voloshynskyi О. V., Parashchuk L. D. (1999). Posibnyk z viiskovoi toksykolohii [Manual on military toxicology]. Ivano-Frankivsk, p. 176 [in Ukrainian].

Zhuikova Т. V. (2018). Ekologicheskaya toksikologiya : uchebnik i praktikum dlia bakalavriata i magistratury [Environmental Toxicology: Textbook and Practical Training for Bachelor's and Master's Degrees] / T. V. Zhuikova, V. S. Bezel. M. : Izdatelstvo Yurait, p. 362 [in Russian].

Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy shchodo vstanovlennia vidpovidalnosti za nezakonni dii stosovno otruinykh chy sylnodiiuchykh likarskykh zasobiv” vid 05 kvitnia 2007 roku № 875-V [Law of Ukraine “On amending the Criminal Code of Ukraine regarding the establishment of liability for illegal actions with poisonous or drastic substances or poisonous or drastic pharmaceutical drugs” No. 875-V of 5 April 2007], URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-16#Text [in Ukrainian].

Kozlovska Т. F., Nykyforova О. О. (2016) Zahalna toksykolohiia : Teoretychni aspekty [General toxicology: Theoretical aspects] : navchalnyi posibnyk. Kremenchuk : KrNU, p. 150 [in Ukrainian].

Таrаsоv А.Т., Smirnovа Т.V. (2006). Osnovy toksykolohii [Fundamental concepts of toxicology] Uchebnoe posobie. M.: Marshrut, p. 160 [in Russian].

Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine], URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text [in Ukrainian].

Kryminalnyi kodeks Ukrainy v redaktsii 1960 roku [Criminal Code of Ukraine as revised in 1960], URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2001-05#Text [in Ukrainian].

Kurliandskiy B. А. (2004). Strategicheskie podkhody k obespecheniyu proizvodstva i ispolzovaniya khimicheskikh veshchestv dlia zdorovya cheloveka [Strategic approaches to ensuring the safety of the production and use of chemical substances for human health] // Rossiyskiy khimicheskiy zhurnal. V., ХLVIII, No. 2. P. 8–15 [in Russian].

Lopashchuk D. І. (2018). Ubyvstvo, vchynene na zamovlennia: kryminalno-pravova kharakterystyka [Contract killing: criminal and legal characteristics]. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupeniu kandydata yurydychnykh nauk, Kyiv, p. 299, URL: https://www.nam.kiev.ua/files/tesis/Lopashuk_diss_1.pdf [in Ukrainian].

Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho kodeksu Ukrainy [Scientific-practical comment on the Criminal Code of Ukraine] (2017) / D. S. Azarov, V. K. Hryshchuk, A. V. Savchenko [and others]; under general editorship of O. M. Dzhuzha, A. V. Savchenko, V.V. Cherniei. Kyiv: Yurinkom Inter, p. 1104 [in Ukrainian].

Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho kodeksu Ukrainy [Scientific-practical comment on the Criminal Code of Ukraine] (2012) / under editorship of М. І. Melnyk, М. І. Khavroniuk, issue 9, updated and revised. Kyiv: Yurydychna dumka, p. 1316 [in Ukrainian].

Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho kodeksu Ukrainy [Scientific-practical comment on the Criminal Code of Ukraine] (2018) / under editorship of М. І. Melnyk, М. І. Khavroniuk, issue 10, updated and revised. Kyiv: VD “Dakor’, p. 1368 [in Ukrainian].

Perelik nebezpechnykh vlastyvostei ta instruktsii shchodo kontroliu za transkordonnymy perevezenniamy nebezpechnykh vidkhodiv ta yikh utylizatsiieiu/vydalenniam, zatverdzhenyi nakazom Ministerstva ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy vid 16 zhovtnia 2000 roku № 165 [List of hazardous properties and instructions for control over transboundary movements of hazardous waste and their utilization/disposal, approved by the Decree of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine No. 165 of 16 October 2000], URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0770-00 [in Ukrainian].

Polozhennia pro kontrol za transkordonnymy perevezenniamy nebezpechnykh vidkhodiv ta yikh utylizatsiieiu/vydalenniam, zatverdzhene postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13 lypnia 2000 roku № 1120 [Regulation on the control over transboundary movements of hazardous wastes and their utilization/disposal, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1120 of 13 July 2000], URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1120-2000-%D0%BF [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Deiaki pytannia obihu narkotychnykh zasobiv i psykhotropnykh rechovyn» vid 04 chervnia 2008 roku

№ 518 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Some issues of narcotic and psychotropic substance trafficking” No. 518 of 4 June 2008], URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/518-2008-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Proekt Kryminalnoho kodeksu Ukrainy (kontrolnyi tekst stanom na 29 bereznia 2021 roku) [Draft Criminal Code of Ukraine (control text as of 29 March 2021)], URL: https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2021/03/30/kontrolnyj-proekt-kk-29-03-2021-1.pdf [in Ukrainian].

Cherniakov H. О., Kochin І. V., Sydorenko P. І. (2001). Medytsyna katastrof [Disaster medicine], K.: “Zdorovia”, p. 348 [in Ukrainian].

Ekstremalnaya toksikologiya. Uchebnik pod redaktsiyey akad. RAMN prof. Sofronova G. A., prof. Aleksandrova M.V. [Extreme toxicology. Textbook edited by RAMS Academicians prof. Sofronov G.A., prof. Alexandrov M.V.], 2012, p. 254 [in Russian].

Yurydychna entsyklopediya: V 6 t. [Legal encyclopedia: In 6 v.] (2001) / Redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova redkol.) [ta in.]. Kyiv: “Urk. Entsykl.”, V. 3, p. 792 [in Ukrainian].

Downloads

Published

2021-05-15

How to Cite

Bondarenko, M., & Kovalenko, O. (2021). POISONOUS AND POTENT SUBSTANCES UNDER THE ARTICLE 321 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE: LEGAL AND MEDICAL ASPECTS OF TERMINOLOGY. Public Administration and Law Review, (2), 60–69. https://doi.org/10.36690/2674-5216-2021-2-60

Issue

Section

CHAPTER 2. LEGAL RELATIONS: FROM THEORY TO PRACTICE