(1)
Zhyhaylo, N.; Sheviakov, O.; Burlakova, I.; Slavska, Y.; Ostapenko, I.; Gerasimchuk, O. THE PSYCHOLOGY OF SURVIVAL AND THE ART OF WINNING IN WAR. PALR 2023, 72-86.