(1)
Zhyvko, Z.; Hura, V. CORRUPTION MANIFESTATIONS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF ECONOMIC ENTITIES. EFMR 2023, 28-39.