(1)
Yurynets, Z.; Yurynets, R. SYSTEM OF STRATEGIC RISK MANAGEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF YOUTH STARTUPS. EFMR 2022, 65-71.